Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Lễ phát động “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới” huyện Bàu Bàng năm 2018./.

16-11-2018

Thực hiện Kế hoạch số 3771/KH-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới tỉnh Bình Dương năm 2018,

Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng tổ chức Lễ phát động “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới” huyện Bàu Bàng năm 2018 với thành phần mời dự, thời gian và địa điểm như sau:

I. Thành phần mời dự

1. Cấp tỉnh

- Đại diện Ban Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Đại diện Phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

2. Cấp huyện

- Thường trực Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện.

- Lãnh đạo các cơ quan, phòng ban, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện

- Thành viên Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ huyện.

3. Cấp xã

- Đại Thành viên Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ các xã, thị trấn;

- Cán bộ Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và cán bộ phụ trách bình đẳng giới các xã, thị trấn.

4. Khối đông

- Phòng Giáo dục và Đào tạo huy động: 30 giáo viên và 150 học sinh (mặc đồng phục học sinh) thuộc các trường: THCS Lai Uyên, THCS Lai Hưng và THPT Bàu Bàng.

- Các cơ quan, phòng, ban, khối Đảng, khối đoàn thể huyện: phân công 50% cán bộ, công chức, viên chức tham gia. Riêng Huyện đoàn huy động 150 đoàn viên tham dự Lễ phát động.

II. Thời gian, địa điểm

- Thời gian: Vào lúc 06 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 11 năm 2018 (thứ Ba)

- Địa điểm: Trước Hội trường Huyện.