Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 20/7/2020 đến ngày 24/7/2020

17-07-2020

Xem cỡ chữ:

CMSC Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 20/7/2020 đến ngày 24/7/2020.

Thứ Hai ngày 20/7/2020:

Sáng:

8 giờ 00: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương họp Ủy ban nhân dân huyện nghe thông qua dự thảo báo cáo tình hình phát triển kinh tế - văn hóa xã hội – quốc phòng, an ninh tháng 07/2020 và một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 08/2020.

MD:  - Thường trực Huyện ủy; Thường trực HĐND huyện;

- Trưởng các Ban: Pháp chế, Kinh tế - Xã hội HĐND huyện;

- Đại diện Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy;

- Các thành viên Ủy ban nhân dân huyện;

- Thủ trưởng các đơn vị: Thanh tra huyện, Chi cục thuế khu vực Bến Cát, Kho bạc, Ban Quản lý dự án, Trung tâm phát triển quỹ đất, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Điện lực Bàu Bàng, Trung tâm Y tế, Đài Truyền thanh, Chi cục Thống kê, Đội Quản lý thị trường số 3, Xí nghiệp công trình công cộng, Trung tâm văn hóa – Thể thao, Trạm Chăn nuôi - Thú y, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp, Văn phòng Huyện ủy.

 - Lãnh đạo Văn phòng, các chuyên viên: Xuân Lộc, Duy, Loan dự.

ĐĐ: Phòng họp Đài Truyền thanh huyện.

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu dự họp Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020

ĐĐ: Phòng họp B – UBND tỉnh

Chiều:

14 giờ 00: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch HĐND Trương Văn Tài thăm và làm việc với Đảng ủy, UBND xã Tân Hưng

MD: - Đại diện lãnh đạo: Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, Công an, Ban Chỉ huy quân sự, Chi cục thuế Khu vực Bến Cát

        - Phó Chánh Văn phòng cùng dự

ĐĐ: Hội trường UBND xã Tân Hưng

Thứ Ba ngày 21/7/2020:

Sáng:

6 giờ 30: Chủ tịch UBND viếng Nghĩa trang Liệt sĩ

ĐĐ: Nghĩa trang Liệt sĩ thị xã Bến Cát

8 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu dự lễ trao học bổng Khuyến học – Khuyến tài năm 2020

ĐĐ: Hội trường A – Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện

9 giờ 00: Chủ tịch UBND họp bàn các nội dung liên quan đến Trung tâm văn hóa – thể thao các xã, thị trấn

MD:  - Thủ trưởng các đơn vị: Tài chính – Kế hoạch, Ban Quản lý dự án

         - Chủ tịch UBND các xã: Cây Trường II, Tân Hưng và thị trấn Lai Uyên

ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

9 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương làm việc với Công ty CP tư vấn và quy hoạch đô thị Hoàng An

MD: Trưởng Phòng Quản lý đô thị

ĐĐ: Phòng làm việc của Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương

Chiều:

14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị trang trí triển lãm

MD: - Các thành viên Ban Tổ chức, Tổ nội dung và tổ phục vụ triển lãm (do Phòng Văn hóa – Thông tin mời)

        - Phó Chánh Văn phòng, chuyên viên Loan cùng dự

ĐĐ: Phòng họp Đài Truyền thanh

14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương họp thống nhất lựa chọn hướng tuyến lộ ra 110kV trạm 220kV Lai Uyên

MD: - Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Phòng Kinh tế, Phòng Tài nguyên – Môi trường, Trung tâm phát triển quỹ đất

        - Đại diện lãnh đạo UBND thị trấn Lai Uyên

        - Đại diện Công ty Điện lực Bình Dương, Công ty tư vấn Điện miền Nam

        - Chánh Văn phòng, chuyên viên Xuân Lộc cùng dự

 ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND-UBND huyện

Thứ Tư ngày 22/7/2020:

Sáng:

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu làm việc các ngành có liên quan về đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Đại hội Đảng bộ huyện (theo lịch Huyện ủy)

ĐĐ: Phòng họp Đài Truyền thanh huyện

 

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương dự Hội nghị trực tuyến phiên toàn thể trong khuôn khổ diễn đàn cao cấp Năng lượng Việt Nam 2020 triển khai Nghị quyết 55-NQ/TW, ngày 11-02-2020 của Bộ Chính trị về “Định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến nam 2030, tầm nhìn đến năm 2045”

 ĐĐ: Hội trường B - Tỉnh ủy

11 giờ 15: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch HĐND Lưu Văn Long, Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu dự Đại hội Đảng bộ Thị xã Bến Cát lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025

ĐĐ: Trung tâm Hội nghị Triển lãm Thị xã Bến Cát

Thứ Năm ngày 23/7/2020:

Sáng:

7 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Trương Văn Tài chủ trì tiếp Công dân định kỳ (cả ngày)

MD:  Đại diện Lãnh đạo các đơn vị: Thanh tra, Tài nguyên - Môi trường, Ủy ban MTTQ, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Ban Tiếp công dân, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

         ĐĐ: Ban Tiếp Công dân huyện

7 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương tiếp công dân ở xã Tân Hưng

ĐĐ: UBND xã Tân Hưng

8 giờ 00: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch HĐND Lưu Văn Long thăm và làm việc với Đảng ủy, UBND thị trấn Lai Uyên

MD: - Đại diện lãnh đạo: Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, Công an, Ban Chỉ huy quân sự, Chi cục thuế Khu vực Bến Cát, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Xí nghiệp công trình công cộng, Xí nghiệp Phát triển công nghiệp - đô thị Bàu Bàng

        - Chánh Văn phòng cùng dự

ĐĐ: Hội trường UBND thị trấn Lai Uyên

8 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu dự Hội nghị công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các đơn vị, địa phương

MD:  - Đại diện lãnh đạo Phòng Nội vụ

         - Đại diện lãnh đạo UBND các xã, thị trấn

ĐĐ: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh

Chiều:

14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu họp thông qua kế hoạch tổ chức chương trình “Cùng em đến trường” lần 2 tỉnh Bình Dương năm 2020

MD: - Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Phòng lao động – Thương binh và Xã hội (chuẩn bị nội dung và tài liệu họp), Phòng Tài chính – Kế hoạch, Trung tâm Văn hóa – Thể thao, Công an huyện, Huyện đoàn, Trung tâm y tế, Xí nghiệp công trình công cộng

        - Phó Chánh Văn phòng, chuyên viên Loan cùng dự

ĐĐ: Phòng họp Đài Truyền thanh

17 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu tiếp Ban Giám đốc Công ty Kolon (có chương trình riêng, theo lịch của Huyện ủy)

                  - Phó Chánh Văn phòng cùng dự

Thứ Sáu ngày 24/7/2020:

Sáng:

7 giờ 30: Ủy quyền Trưởng Phòng Tư pháp dự Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật, bồi dưỡng kỹ năng hòa giải cho Hòa giải viên

ĐĐ: Hội trường A – Trung bồi dưỡng chính trị huyện

8 giờ 00: Chủ tịch UBND họp giao ban Thường trực Huyện ủy.

                - Chánh Văn phòng cùng dự

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND-UBND huyện

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương dự họp Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh

ĐĐ: Phòng họp B – UBND tỉnh

8 giờ 30: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch HĐND Lưu Văn Long, Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu họp Ban Thường vụ Huyện ủy

ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND-UBND huyện

Chiều:

14 giờ 00: Chủ tịch UBND dự Hội nghị sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm 2020

ĐĐ: Hội trường A – Công an huyện

(Lịch làm việc này thay cho thư mời họp)


BAN BIÊN TẬP

Tài liệu đính kèm: 523-TB-UBND.signed.pdf