Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 01-5-2017 đến ngày 05-5-2017

28-04-2017

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 01-5-2017 đến ngày 05-5-2017

Thứ Hai

(01/5)

Nghỉ lễ (Theo Thông báo số 28/TB-UBND, ngày 28-3-2017 của Ủy ban Nhân dân Tỉnh)

Thứ Ba

(02/5)

Nghỉ bù Lễ (Theo Thông báo số 28/TB-UBND, ngày 28-3-2017 của Ủy ban Nhân dân Tỉnh)

Thứ Tư

(03/5)

Sáng

07 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị cán bộ chủ chốt của Tỉnh triển khai Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 10-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Cùng dự:

Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện;

Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã và Chủ tịch UBND các xã; Các đồng chí Báo cáo viên cấp huyện (Ban Tuyên giáo Huyện ủy thông báo)

Địa điểm:

Trung tâm Hội nghị - Triển lãm tỉnh Bình Dương

Chiều

14 giờ 00:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì họp Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức trong cơ quan Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội (Ban Tổ chức Huyện ủy chuẩn bị nội dung, thư mời)

Mời dự:

Thành viên Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc theo quyết định số 1088-QĐ/HU và 1089-QĐ/HU, ngày 20-01-2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy

Địa điểm:

Phòng họp Đài Truyền thanh huyện  

Thứ Năm

(04/5)

Sáng

07 giờ 30:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện  tiếp công dân định kỳ

Địa điểm:

Trụ sở tiếp công dân huyện

Chiều

1-

13 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy họp giao ban tuần

Mời dự:

Đại diện Lãnh đạo Văn phòng HĐND - UBND huyện;

Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng cùng dự

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

2-

14 giờ 00:

Thường trực Huyện ủy chủ trì họp giao ban tuần với các ngành

Mời dự:

Đại diện lãnh đạo: Thường trực HĐND, UBND huyện; Đại diện Lãnh đạo: Ban Dân vận Huyện ủy; Văn phòng HĐND-UBND huyện, Công an, Quân sự, Phòng Cảnh sát PCCC số 6; Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng cùng dự

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

Thứ Sáu

(05/5)

Sáng

08 giờ 00:

Đ/c Bí thư Huyện ủy và đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện dự họp và chủ trì kỳ họp thứ 4 (bất thường) HĐND huyện khóa XII

Địa điểm:

Hội trường Trung tâm bồi dưỡng chính trị

Lịch làm việc này thay cho thư mời họp

 

                                  

T/L BAN THƯỜNG VỤ

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Công Quan


Lượt truy cập: 89

Đánh giá bài viết: