Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 26-6-2017 đến ngày 30-6-2017

23-06-2017

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 26-6-2017 đến ngày 30-6-2017

Thứ Hai

(26/6)

Sáng

07 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy đi cơ sở

Thứ Ba

(27/6)

Sáng

07 giờ 30:

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy thông qua các nội dung:

1.    Báo cáo công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể 6 tháng đầu năm, Kế hoạch 6 tháng cuối năm và phương hướng tháng 7/2017;

2.    Chương trình làm việc sửa đổi, bổ sung của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy 6 tháng cuối năm 2017 (VPHU chuẩn bị nội dung 1,2);

3.    Báo cáo 15 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Cựu Chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới” (Ban Dân vận Huyện ủy chuẩn bị);

4.    Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2015-2020 (điều chỉnh, bổ sung);

5.    Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức các cơ quan Đảng, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện;

6.    Công tác cán bộ và công tác đảng viên (Ban Tổ chức Huyện ủy chuẩn bị nội dung 4,5,6);

Mời dự:

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy;

Chánh Văn phòng Huyện ủy;

ND3:

Đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy; Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện;

ND4-6

Đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy;

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng HĐND-UBND huyện

Chiều

17 giờ 00:

Đ/c Bí thư và Đ/c Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện tiếp lãnh đạo Công ty TNHH Far Eastern Polytex (Việt Nam)

* Lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy và Văn phòng HĐND-UBND huyện cùng dự

Địa điểm:

Có chương trình riêng

Thứ Tư

(28/6)

Sáng

07 giờ 30:

Đ/c Bí thư Huyện ủy và đ/c Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện dự Hội nghị quán triệt và triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình số 35-CTr/TU và số 36-CTr/TU, ngày 28-12-2016 của Tỉnh ủy về bảo đảm quốc phòng an ninh và công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới, gắn với Phương án đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện (có chương trình và thông báo triệu tập riêng)

Địa điểm:

Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện

Chiều

14 giờ 00:

Đ/c Bí thư Huyện ủy tiếp lãnh đạo Công ty Cổ phần Tập Đoàn Gia Định đến chào xã giao và tìm hiểu thông tin đầu tư

Cùng dự:

Đại diện lãnh đạo UBND huyện; Chánh Văn phòng Huyện ủy

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

Thứ Năm

(29/6)

Sáng

07 giờ 30:

Đ/c Bí thư và đ/c Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII của Đảng

Cùng dự:

Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện;

Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã và Chủ tịch UBND các xã; Các đồng chí Báo cáo viên cấp huyện (Ban Tuyên giáo Huyện ủy thông báo)

Địa điểm:

Trung tâm Hội nghị - Triển lãm tỉnh

Chiều

1-

14 giờ 00:

Đ/c Bí thư Huyện ủy và đ/c Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện họp giao ban tuần

Mời dự:

Đại diện Lãnh đạo Văn phòng HĐND - UBND huyện;

Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng cùng dự

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

2-

14 giờ 30:

Đ/c Bí thư Huyện ủy và đ/c Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện chủ trì họp giao ban tuần với các ngành

Mời dự:

Đại diện lãnh đạo: Thường trực HĐND, UBND huyện; Đại diện Lãnh đạo: Ban Dân vận Huyện ủy; Văn phòng HĐND-UBND huyện, Công an, Quân sự, Phòng Cảnh sát PCCC số 6; Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng cùng dự

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

Thứ Sáu

(30/6)

Sáng

07 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy đi cơ sở

Lịch làm việc này thay cho thư mời họp

T/L BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(đã ký)

Phạm Nguyễn Uyên Chi


Lượt truy cập: 96

Đánh giá bài viết: