Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Ngành Văn hóa – bứt phá về cơ sở vật chất văn hóa – thể thao giai đoạn 2015 - 2020

09-09-2020

CMSC Qua 5 năm triển khai thực hiện chương trình hành động về phát triển văn hóa, thể thao, đã góp phần cho lĩnh vực văn hóa – thể thao của huyện có nhiều thay đổi; đối với chất lượng công tác giáo dục - đào tạo của huyện từng bước được hoàn thiện và nâng cao. Thực hiện có hiệu quả đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020”, đề án “Xóa mù chữ đến năm 2020”, chương trình bơi an toàn, phòng, chống đuối nước trẻ em giai đoạn 2016-2020…

Căn cứ Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09-6-2014 của Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung khóa XI và Chương trình hành động số 88-CTHĐ/TU, ngày 12-9-2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Bàu Bàng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện xây dựng Chương trình hành động số 16-CT/HU ngày 27/5/2017 của Huyện ủy về phát triển văn hóa, thể thao giai đoạn 2016 – 2020. Qua 5 năm triển khai thực hiện chương trình hành động về phát triển văn hóa, thể thao, đã góp phần cho lĩnh vực văn hóa – thể thao của huyện có nhiều thay đổi; đối với chất lượng công tác giáo dục - đào tạo của huyện từng bước được hoàn thiện và nâng cao. Thực hiện có hiệu quả đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020”, đề án “Xóa mù chữ đến năm 2020”, chương trình bơi an toàn, phòng, chống đuối nước trẻ em giai đoạn 2016-2020… Hệ thống trường lớp trên địa bàn huyện đã được quy hoạch, sắp xếp, kiện toàn phù hợp, các địa phương quan tâm đầu tư cho xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị dạy học.

Đồng chí Nguyễn Minh Triết - Nguyên Chủ tịch nước cùng lãnh đạo tỉnh, huyện Bàu Bàng tham gia cắt băng khánh thành trung tâm văn hóa thể thao huyện Bàu Bàng.

Đồng chí Nguyễn Minh Triết - Nguyên Chủ tịch nước cùng lãnh đạo tỉnh, huyện Bàu Bàng tham gia cắt băng khánh thành trung tâm văn hóa thể thao huyện Bàu Bàng.

Để thực hiện hiệu quả chương trình, Huyện ủy – UBND huyện cũng đã chỉ đạo Ngành văn hóa đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao tại Trung tâm văn hóa thể thao học tập cộng đồng các xã, thị trấn, thành lập mỗi xã 01 đội nghệ thuật quần chúng và 01 Câu lạc bộ thơ ca để phục vụ Nhân dân trong các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương các sự kiện trong năm. Đầu tư các thiết chế văn hóa, khôi phục những giá trị văn hóa truyền thống thông qua việc thực hiện Đề án “Bảo tồn và phát huy giá trị Nghệ thuật Đờn ca tài tử tỉnh Bình Dương, giai đoạn 2016 - 2020”, toàn huyện đã thành lập được 08 Câu lạc bộ Đờn ca tài tử.

Bên cạnh đó, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Văn hóa Thông tin huyện tổ chức thực hiện tốt mô hình củng cố gia đình văn hóa, mô hình phòng chống bạo lực gia đình; đề án tuyên truyền đạo đức lối sống trong gia đình, Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình… Bên cạnh đó, các ngành, đoàn thể xây dựng và thực hiện có hiệu quả các mô hình như: Câu Lạc bộ “Nuôi con khỏe dạy con ngoan”, “Gia đình nuôi dạy con tốt”, “Gương người tốt việc tốt”, “Phòng chống bạo lực gia đình”, “Không đốt, rải vàng mã trên đường đưa tang”… đã tác động mạnh mẽ đến việc hoàn thiện và phát triển những đức tính tốt đẹp, tư tưởng đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh, xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, góp phần hạn chế, đẩy lùi tiêu cực, tệ nạn xã hội. Công tác gia đình trong những năm qua đã có nhiều tiến bộ, từ việc ban hành chương trình, kế hoạch đến cách thức tổ chức, hàng năm, ban hành “Đề án Tuyên truyền giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020”, tổ chức các Hội thi nhân "Ngày Quốc tế hạnh phúc", "Ngày Gia đình Việt Nam", hướng dẫn, cung cấp các ấn phẩm, tài liệu cho cơ sở và chỉ đạo cơ sở triển khai thực hiện Đề án "Giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam", Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và Luật Bình đẳng giới,...

Các giải thi đấu thể dục - thể thao - văn nghệ được ngành văn hóa tổ chức hàng năm nhằm nâng cao tinh thần rèn luyện thể dục thể thao trong nhân dân.

Các giải thi đấu thể dục - thể thao - văn nghệ được ngành văn hóa tổ chức hàng năm nhằm nâng cao tinh thần rèn luyện thể dục thể thao trong nhân dân.

Ông Võ Thành Giàu – Chủ tịch UBND huyện cho biết. “Trong thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp của huyện đã tích cực chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác xây dựng và phát triển đời sống văn hóa ở cơ sở, từng bước đáp ứng nhu cầu về văn hóa của nhân dân, tạo nếp sống vui tươi lành mạnh, khích lệ khả năng sáng tạo trong lao động, học tập và sản xuất. Xây dựng mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương trở thành một môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần giáo dục, rèn luyện con người về nhân cách, lối sống. Gắn các hoạt động văn hóa với phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, với xây dựng nông thôn mới, xây dựng văn minh đô thị”.

Ông Võ Thành Giàu – Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Chỉ đạo công tác gia đình huyện bàu bàng trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện đề án giai doan 2013.

Ông Võ Thành Giàu – Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Chỉ đạo công tác gia đình huyện bàu bàng trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện đề án giai doan 2013.

Cùng với việc xây dựng và đào tạo con người, vấn đề xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh được chính quyền các địa phương quan tâm, coi đó là nhiệm vụ thường xuyên. Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" gắn với xây dựng nông thôn mới và Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" được mở rộng và nâng cao về chất lượng, hiệu quả. Bình quân hàng năm có trên 96% hộ đạt gia đình văn hóa; trên 90% khu dân cư văn hóa, khu nhà trọ văn hóa; 95% cơ quan, đơn vị văn hóa; trên 80% doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Việc xây dựng quy ước ở khu dân cư được các địa phương chú trọng thực hiện, đảm bảo đúng quy định. Phong trào xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa đã khơi dậy truyền thống yêu quê hương, đất nước cũng như tăng cường khối đại đoàn kết trong cộng đồng xã hội, góp phần tác động tích cực trong việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh ở địa phương, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn huyện, được chỉ đạo thực hiện quyết liệt. Hầu hết các đám cưới được tổ chức trang trọng vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm, phù hợp với truyền thống văn hóa của địa phương và hoàn cảnh của mỗi gia đình. Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở ngày càng đi vào chiều sâu, đã phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong phát triển kinh tế- xã hội, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng bộ máy nhà nước ngày càng trong sạch vững mạnh. Chính quyền và Mặt trận các cấp đã chủ động phối hợp trong việc công khai các chủ trương, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đóng góp xây dựng địa phương như: xây dựng giao thông nông thôn, điện chiếu sáng công cộng và các công trình phúc lợi khác đã phát huy được quyền dân chủ của nhân dân trong thảo luận bàn bạc và thống nhất mức huy động, giám sát trong xây dựng,…Nhiều công trình phúc lợi công cộng được nhân dân tham gia giám sát, chất lượng công trình có hiệu quả rõ rệt, từ đó tạo được lòng tin của nhân dân.

Đối với hoạt động văn hóa, trong 5 năm qua, phong trào văn nghệ quần chúng tại cơ sở trên địa bàn huyện đã có những bước phát triển mạnh mẽ, sâu rộng từ cấp huyện đến cơ sở, tạo sân chơi tinh thần lành mạnh cho cộng đồng, góp phần xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn. Trung tâm Văn hóa và Thể thao huyện phối hợp với các ngành liên quan và các địa phương tổ chức được 28 chương trình văn nghệ phục vụ công nhân; 45 chương trình văn nghệ phục vụ Hội nghị, tổng kết các ngành và họp mặt ngày lễ lớn của huyện; tổ chức 71 hội thi, hội diễn văn nghệ cấp huyện; 12 buổi giao lưu văn nghệ với các đơn vị trong và ngoài tỉnh; tham dự 17 Hội thi cấp tỉnh... các cuộc Liên hoan, Hội thi đã thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và quần chúng nhân dân tham gia. Tại các địa phương, Trung tâm Văn hóa-Thể thao-Học tập cộng đồng xã, thị trấn đã tham mưu cho UBND cùng cấp tổ chức các hoạt động văn nghệ-thể thao phục vụ nhân dân gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn của địa phương và đất nước. Qua đó, từng bước phát huy có hiệu quả các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao và tạo ra các điểm vui chơi, giải trí phục vụ nhân dân, góp phần thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” xây dựng cuộc sống mới, con người mới trong sáng, lành mạnh, nhân văn và tiến bộ.

Ông Nguyễn Đình Quân - Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện trao giải cho các thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba tại hội thi giai điệu trái tim năm 2018.

Ông Nguyễn Đình Quân - Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện trao giải cho các thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba tại hội thi giai điệu trái tim năm 2018.

Đặc biệt, trong những năm qua, việc xây dựng thiết chế văn hóa được huyện đã bố trí nguồn vốn từ ngân sách của huyện để đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa như: Trung tâm Văn hóa, thể thao huyện, 5/7 Trung tâm Văn hóa, thể thao, học tập cộng đồng, 43 nhà văn hóa khu, ấp, công viên, quảng trường,…với tổng vốn hàng trăm tỷ đồng. Bên cạnh đó, các hoạt động xã hội hóa hoạt động văn hóa ngày càng được đẩy mạnh và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, đã huy động được nhiều nguồn lực vật chất từ các tổ chức, cá nhân đóng góp xây dựng các thiết chế văn hóa, từng bước bổ sung, nâng cấp các thiết chế văn hóa ở cơ sở, tạo điều kiện để nhân dân có nơi sinh hoạt văn hóa, hội họp, học tập. Hệ thống Đài truyền thanh từ huyện đến cơ sở đã nhận được sự quan tâm, đầu tư lớn của huyện, với 100% hệ thống Đài truyền thanh trên địa bàn huyện được đầu tư mới với hệ thống không dây. Góp phần phục vụ tốt cho công tác tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.

Công tác tuyên truyền phát động Nhân dân tham gia rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại được tăng cường. Hiện nay, việc rèn luyện thể thao được quan tâm: 29,75% người tập luyện thể thao thường xuyên (chỉ tiêu 33% dân số); 25,67% gia đình thể thao (chỉ tiêu 25% dân số); 100% trường học đảm bảo công tác giáo dục thể chất; 100% chiến sĩ quân đội, chiến sĩ công an đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể theo quy định; 90% công nhân, viên chức, lao động tập luyện thể dục thể thao thường xuyên. Năm 2018, đã tổ chức thành công Đại hội Thể dục Thể thao huyện lần thứ I. UBND huyện đã chỉ đạo Trung tâm Văn hóa, thể thao định kỳ hàng năm phối hợp tổ chức “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân”, tổ chức Hội khỏe Phù Đổng, hội thao hè cho học sinh… tính đến nay, trên địa bàn toàn huyện có 30 loại hình Câu lạc bộ thể thao hoạt động như: bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn, bi da, cờ vua, cờ tướng và các môn võ thuật. Hình thành các môn thể thao thế mạnh của huyện như: Bóng đá trẻ, bi sắt.

Ông Nguyễn Quang Thanh – Trưởng Phòng Văn hóa Thông tin huyện Bàu Bàng đánh giá: “qua triển khai thực hiện chương trình đã góp phần cho các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao toàn huyện được đầu tư và phát triển. Hệ thống các thiết chế văn hóa ở cơ sở về cơ bản đã đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, thể thao của nhân dân. Hầu hết các xã, thị trấn đã cơ bản hoàn thành việc xây dựng quy hoạch đất để xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao và đang tranh thủ nguồn lực để triển khai xây dựng. Kinh phí đầu tư cho các hoạt động văn hóa được phân bổ hàng năm ổn định và nâng dần, năm sau cao hơn năm trước. Công tác quản lý nhà nước về văn hóa được tăng cường, các hoạt động sáng tạo văn học nghệ thuật luôn được khuyến khích; hoạt động văn nghệ quần chúng ở cơ sở thu hút đông đảo nhân dân tham gia”./.


HỮU HOÀNG (ĐTT)

Lượt truy cập: 3022

Tag: chỉ thị 05 , văn minh đô thị , bảo trợ xã hội , ngành văn hóa

Đánh giá bài viết: