Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Tài liệu Kỳ họp thứ 18 (thường lệ cuối năm 2020) - HĐND huyện Bàu Bàng khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021

05-12-2020

Tài liệu Kỳ họp thứ 18 (thường lệ cuối năm 2020) - HĐND huyện Bàu Bàng khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021

Kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 HĐND huyện khóa II, nhiệm kỳ 2016 - 2021, dự kiến kỳ họp sẽ diễn ra từ ngày 17 tháng 12 năm 2020 đến ngày 18 tháng 12 năm 2020. Tại kỳ họp này HĐND huyện sẽ xem xét thông qua những nội dung sau:

 

A. BÁO CÁO

 

I. Thường trực HĐND huyện (03 nội dung)

1. Báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

2. Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 16 HĐND huyện khóa II.

3. Báo cáo kết quả giám sát của Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND huyện năm 2020 về việc thực hiện thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế tại một số cơ sở y tế ngoài công lập trên địa bàn huyện giai đoạn 2019 - 2020.

 

II. Hai Ban HĐND huyện (05 nội dung)

Ban Kinh tế - Xã hội:

1. Báo cáo tình hình hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện.

2. Báo cáo kết quả thẩm tra các báo cáo đã được phân công cho Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện.

3. Báo cáo kết quả thẩm tra các dự thảo Nghị quyết đã được phân công cho Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện.

 

Ban Pháp chế:

1. Báo cáo tình hình hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban Pháp chế HĐND huyện.

2. Báo cáo kết quả thẩm tra các báo cáo đã được phân công cho Ban Pháp chế HĐND huyện.

 

III. Ủy ban nhân dân huyện (15 nội dung)

1. Báo cáo tình hình phát triển Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh năm 2020.

2. Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện năm 2020 và nhiệm vụ tập trung chỉ đạo, điều hành năm 2021.

3. Báo cáo của UBND huyện về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 16 HĐND huyện khóa II.

4. Báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

5. Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

6. Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2020.

7. Báo cáo công tác cải cách hành chính năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

8. Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 19/11/2020 của HĐND huyện về việc giao Ủy ban nhân dân huyện quyết định chủ trương đầu tư các dự án nhóm C (có tổng mức đầu tư dưới 20 tỷ đồng) thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân huyện.

9. Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Bàu Bàng.

10. Báo cáo công tác bảo vệ môi trường huyện Bàu Bàng năm 2020.

11. Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020.

12. Báo cáo ước thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020.

13. Báo cáo ước thực hiện giải ngân vốn đầu tư công năm 2020.

14. Báo cáo dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021.

15. Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng nguồn vốn từ nguồn kết dư ngân sách huyện, ủy thác sang Ngân hàng chính sách thị xã Bến Cát đến tháng 11 năm 2020.

* Tổng hợp nội dung trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 18 (thường lệ cuối năm 2020)

IV. Ban Thường trực UBMTTQVN huyện (02 nội dung)

1. Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri với đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm HĐND tỉnh và HĐND huyện.

2. Thông báo công tác tham gia xây dựng chính quyền của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tại kỳ họp thường lệ cuối năm, Hội đồng nhân dân huyện khóa II.

 

V. Các cơ quan tư pháp (04 nội dung)

1. Báo cáo của Viện Trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện về công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp năm 2020.

2. Báo cáo của Chánh án Tòa án nhân dân huyện Bàu Bàng về công tác thụ lý và xét xử các loại án năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

3. Báo cáo của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện về tình hình hoạt động năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

4. Báo cáo của Trưởng Đoàn Hội thẩm nhân dân huyện về tình hình công tác của Đoàn Hội thẩm nhân dân năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

 

B.  TỜ TRÌNH, DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

Trong kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 HĐND huyện sẽ xem xét 06 Tờ trình, đồng thời sẽ xem xét, biểu quyết thông qua 07 dự thảo Nghị quyết.

 

I. Các Tờ trình thông qua tại kỳ họp (06 Tờ trình)

1. Tờ trình của UBND huyện về việc thông qua Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2021.

2. Tờ trình của UBND huyện về việc phê chuẩn Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. 

3. Tờ trình của UBND huyện về việc phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021.

4. Tờ trình của UBND huyện về việc phê chuẩn Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021.

5. Tờ trình của UBND huyện về việc thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Bàu Bàng.

6. Tờ trình của UBND huyện về việc tạm ứng kết dư ngân sách huyện, ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Bến Cát để thực hiện việc hỗ trợ cho các hộ gia đình chính sách vay vốn năm 2021.

 

II. Các dự thảo Nghị quyết thông qua tại kỳ họp (07 Nghị quyết)

1. Dự thảo Nghị quyết về kết quả giám sát về việc thực hiện thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế tại một số cơ sở y tế ngoài công lập trên địa bàn huyện giai đoạn 2019 - 2020.

2. Dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch Phát triển Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh năm 2021.

3. Dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. 

4. Dự thảo Nghị quyết về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021.

5. Dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021.

6. Dự thảo Nghị quyết về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Bàu Bàng.

7. Dự thảo Nghị quyết về việc tạm ứng kết dư ngân sách huyện, ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Bến Cát để thực hiện việc hỗ trợ cho các hộ gia đình chính sách vay vốn năm 2021.

 

Trên đây là nội dung kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 HĐND huyện khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021./.


Tag: tài liệu họp hđnd