Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương

24-08-2015

Tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN BÀU BÀNG


Số: 77/KH-UBND

CNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


       Bàu Bàng, ngày  17 tháng 8  năm 2015


KẾ HOẠCH

Tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình DươngThực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy tại Văn bản số 145/TB/HU ngày 19 tháng 6 năm 2015,

Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tổ chức cuộc thi nhằm để chọn cho huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương có một biểu trưng riêng về lịch sử - văn hoá - kinh tế - xã hội của địa phương.

- Biểu trưng được lựa chọn sẽ sử dụng chính thức trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng, trong các hoạt động thông tin tuyên truyền, phục vụ các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của huyện; đồng thời, quảng bá hình ảnh của huyện Bàu Bàng với bạn bè trong nước và quốc tế.

2. Yêu cầu

-  Công tác tổ chức chặt chẽ, khách quan và theo đúng quy định của pháp luật.

- Về nội dung biểu trưng: Biểu trưng dưới dạng bảng vẽ thiết kế, mang tính thẩm mỹ nghệ thuật cao, không phức tạp về đường nét và màu sắc, bảo đảm thuận lợi trong việc in ấn sao chép, phóng to thu nhỏ thực hiện được trên mọi chất liệu, ấn tượng dễ nhớ với người xem và nêu được đặc trưng, thể hiện bản sắc văn hoá, tiềm năng kinh tế của địa phương.

- Về hình thức biểu trưng: Là một tác phẩm mỹ thuật có ngôn ngữ dân tộc, hiện đại và tính khái quát cao.

II. NỘI DUNG TÁC PHẨM DỰ THI

Các tác giả tham gia dự thi tự thực hiện việc thiết kế biểu trưng và gửi hồ sơ tham dự gồm:

1.   Tác phẩm dự thi được thể hiện trên giấy trắng khổ A4, in màu trên giấy (Giấy A4 in ảnh) kèm theo bảng thuyết minh. Bên cạnh đó mỗi tác phẩm phải gửi kèm file lưu trong đĩa CD gồm: File ảnh dự thi lưu file định dạng .JPG, độ phân giải 200dpi trở lên và file thuyết minh định dạng .doc hoặc .docx (File Word)

2.   Thể hiện màu sắc tối đa không quá 04 màu, trong đó có một màu chủ đạo.

3.   Bài thuyết minh ý tưởng sáng tạo (Không quá 300 từ).

4.   Số lượng tác phẩm dự thi không giới hạn, một tác giả hoặc nhóm tác giả có thể sáng tác nhiều mẫu tác phẩm dự thi, mỗi mẫu có bài thiết minh ý tưởng và mã số tự chọn riêng.

III. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

-   Mọi công dân Việt Nam, tổ chức trong nước và nước ngoài tại Việt Nam đều được phép dự thi. Khuyến khích nhóm đối tượng là các cá nhân, tổ chức, học viên, sinh viên chuyên ngành thiết kế logo, đồ họa, mỹ thuật, kiến trúc, quảng cáo.

-    Ban Tổ chức, Ban giám khảo không được tham gia.

IV. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM NHẬN TÁC PHẨM DỰ THI

-  Thời gian: Ban tổ chức sẽ nhận tác phẩm dự thi kể từ ngày ban hành kế hoạch này đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2015 (Các tác phẩm gửi qua đường bưu điện thì căn cứ trên dấu của bưu điện nơi gửi)

-  Địa điểm nhận tác phẩm dự thi: Các tác giả có thể gửi tác phẩm trực tiếp hoặc qua đường bưu điện theo địa chỉ:

 Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Bàu Bàng

 Địa chỉ: Căn nhà số B3-23 Phố thương mại Bàu Bàng ấp Đồng sổ, xã Lai Uyên huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: (06503).516.515 – 516.517

Email: vhttbaubang@binhduong.gov.vn

V. BẢN QUYỀN

- Ban Tổ chức toàn quyền sử dụng tác phẩm được giải phục vụ cho công tác tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá,…về huyện Bàu Bàng.

- Các tác phẩm dự thi đoạt giải và không đoạt giải Ban Tổ chức sẽ không hoàn trả lại.

VI. CÁC TIÊU CHÍ CHẤM ĐIỂM

- Tính đặc trưng: Thể hiện nét tiêu biểu, mang bản sắc riêng của huyện Bàu Bàng.

- Tính mỹ thuật: Thể hiện tính mỹ thuật, tính sáng tạo, thể hiện nét đặc trưng nhất về thiên nhiên, con người, truyền thống, đặc thù và các thế mạnh của địa phương, đặc điểm nổi bật của huyện.

- Tính khái quát: Thể hiện tính cô động mang tính thẩm mỹ, nghệ thuật cao, tính tối thiểu về đường nét, màu sắc khi chuyển tải nội dung và mang phong cách riêng của huyện Bàu Bàng.

- Tính ứng dụng: Thuận tiện khi sao chép, phóng to, thu nhỏ, độ phân giải đồng đều, sắc nét khi đưa vào máy vi tính, gửi qua email, fax và thể hiện được trên tất cả các chất liệu, dễ nhớ, ấn tượng với người xem.

VII. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG VÀ THỜI GIAN TIẾN ĐỘ

1. Cơ cấu giải thưởng

- Ban giám khảo chọn ra 05 tác phẩm xuất sắc từ vòng sơ khảo để chọn lấy 01 giải nhất.

- Tác phẩm đoạt giải nhất sẽ chọn làm biểu trưng của huyện Bàu Bàng (01 giải nhất + Giấy chứng nhận và Giấy khen của Ủy ban nhân dân huyện).

2. Tiến độ thực hiện

- Từ ngày 10 tháng 7 năm 2015 đến 30 tháng 7 năm 2015: Xây dựng kế hoạch, thông báo thể lệ, thành lập Ban Tổ chức, Ban giám khảo.

- Từ ngày ban hành kế hoạch này đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2015: Tiếp nhận bài thi.

- Từ ngày 01 tháng 12 năm 2015 đến 15 tháng 12 năm 2015: Gửi bài dự thi lấy ý kiến nhân dân trên địa bàn huyện.

- Từ ngày 16 tháng 12 năm 2015: Tổ chức chấm thi.

- Ngày 31 tháng 12 năm 2015: Công bố kết quả tác phẩm dự thi (Dự kiến).

VIII. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1.                      Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện

-  Phát hành kế hoạch tổ chức cuộc thi.

-  Tham mưu ký ban hành các văn bản có liên quan đến cuộc thi.

2.                       Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện

-  Thẩm định kinh phí cuộc thi, cơ cấu giải thưởng.

-  Hướng dẫn cơ quan thực hiện thanh quyết toán theo đúng quy định

3.                       Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện

-  Chịu trách nhiệm về chuyên môn của cuộc thi.

-  Tiếp nhận tác phẩm dự thi.

-  Mời các thành viên thành lập Ban giám khảo.

-  Dự trù kinh phí tổ chức cuộc thi, kinh phí giải thưởng.

Trên đây là kế hoạch tổ chức cuộc thi thiết kế biểu trưng huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương, đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện kế hoạch này để cuộc thi đạt kết quả cao./.

Nơi nhận:

- Sở VHTT&DL;

- TT.  HU, TT. HĐND;

- CT, các PCT;

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy;

- Các đơn vị có liên quan;

- UBND các xã;

- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH


Lượt truy cập: 60

Đánh giá bài viết: