Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Tổ chức triển khai, thi hành Luật Hộ tịch trên địa bàn huyện Bàu Bàng

07-09-2015

Tổ chức triển khai, thi hành Luật Hộ tịch trên địa bàn huyện Bàu Bàng

TẢI Kế hoạch

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN BÀU BÀNG


Số: 86/KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Bàu Bàng, ngày 07 tháng 9 năm 2015


KẾ HOẠCH

Tổ chức triển khai, thi hành Luật Hộ tịch trên địa bàn huyện Bàu Bàng

         

Căn cứ Quyết định số 59/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Hộ tịch;

Thực hiện Kế hoạch số 1261/KH-UBND ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về tổ chức triển khai thi hành Luật Hộ tịch trên địa bàn tỉnh Bình Dương;

Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai, thực hiện Luật Hộ tịch trên địa bàn huyện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Tuyên truyền, phổ biến, triển khai quán triệt đầy đủ, chính xác nội dung của Luật Hộ tịch đến cán bộ công chức, viên chức và tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện; xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật này.

Việc tổ chức triển khai thi hành Luật Hộ tịch phải bám sát kế hoạch triển khai thi hành của cấp trên; phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương.

Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan, kịp thời đôn đốc, hướng dẫn, nắm bắt và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức quán triệt thực hiện và tuyên truyền, phổ biến Luật Hộ tịch

a) Tổ chức Hội nghị triển khai Luật Hộ tịch

- Đối tượng:

+ Cấp huyện: Lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện; Báo cáo viên pháp luật huyện; cán bộ, công chức làm công tác hộ tịch của Phòng Tư pháp.

+ Cấp xã: Đại diện Lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Công an, Hội Liên hiệp phụ nữ, cán bộ Văn phòng, cán bộ Đài Truyền thanh, công chức Tư pháp – Hộ tịch.

          + Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp – Cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện tham mưu Ủy ban nhân dân huyện tổ chức Hội nghị triển khai Luật Hộ tịch.

 

+ Cơ quan phối hợp: Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện và các đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2015

b) Tuyên truyền, phổ biến Luật Hộ tịch

- Tuyên truyền rộng rãi Luật Hộ tịch bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng và phù hợp với từng đối tượng, địa bàn như: Tuyên truyền miệng, biên soạn tờ gấp pháp luật, tuyên truyền trên Đài Truyền thanh của huyện, xã, tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt “Ngày pháp luật”, tuyên truyền lồng ghép khác.

          - Cơ quan thực hiện: Phòng Tư pháp, Thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện và Ủy ban nhân dân các xã.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2015 và những năm tiếp theo.

c) Tuyên truyền phổ biến Luật Hộ tịch trên các phương tiện thông tin đại chúng

- Cơ quan thực hiện: Đài Truyền thanh huyện, Đài Truyền thanh các xã thực hiện các chương trình, tin, bài đăng tải giới thiệu Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện.

- Thời gian thực hiện: Thực hiện thường xuyên.

2. Tổ chức rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành

- Thực hiện rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành để tham mưu Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện kiến nghị cấp trên sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản quy phạm pháp luật cho phù hợp. Đặc biệt là thực hiện rà soát các thủ tục hành chính liên quan đến Luật Hộ tịch để kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ theo quy định.

- Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân các xã, Tòa án nhân dân huyện, Viện kiểm sát nhân dân huyện, Công an huyện, Phòng Nội vụ, Đài Truyền thanh, Phòng Y tế và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Rà soát các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền hoàn thành trước ngày 15 tháng 12 năm 2015. Thực hiện rà soát, cập nhật trong những năm tiếp theo khi có văn bản quy phạm pháp luật được ban hành mới trong lĩnh vực hộ tịch hoặc có liên quan.

3. Triển khai thực hiện Đề án Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử

- Thực hiện rà soát, trang bị cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác đăng ký, quản lý hộ tịch tại Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân các xã trên địa bàn huyện; thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác đăng ký và quản lý hộ tịch, đảm bảo việc thực hiện và kết nối với phần mềm đăng ký và quản lý hộ tịch toàn quốc, Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc.

+ Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp.

+ Cơ quan phối hợp: Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Văn hóa và Thông tin, Ủy ban nhân dân các xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

+ Thời gian thực hiện: Trước ngày 30 tháng 6 năm 2019.

4. Kiện toàn đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn bảo đảm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định của Luật Hộ tịch

- Thực hiện tuyển dụng, bố trí người làm công tác hộ tịch đảm bảo đúng tiêu chuẩn của công chức làm công tác hộ tịch theo quy định của Luật Hộ tịch.

          + Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp, Phòng Nội vụ và Ủy ban nhân dân các xã.

+ Thời gian thực hiện: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016; Phòng Tư pháp, Ủy ban nhân dân các xã chỉ tuyển dụng, bố trí mới những người đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật Hộ tịch.

+ Đối với đội ngũ công chức làm công tác Hộ tịch đã tuyển dụng trước ngày 01 tháng 01 năm 2016 nhưng chưa đảm bảo trình độ theo quy định, yêu cầu Trưởng phòng Tư pháp và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã tạo điều kiện để công chức làm công tác Hộ tịch tham gia các chương trình đào tạo để đảm bảo đạt trình độ theo quy định. Đến trước ngày 31 tháng 12 năm 2019, đảm bảo 100% công chức làm công tác Hộ tịch trên địa bàn đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định của Luật Hộ tịch.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các phòng, ban, ngành có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã chủ động, tích cực triển khai thực hiện Kế hoạch này theo nhiệm vụ phân công, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

 Các cơ quan được phân công chủ trì thực hiện các nhiệm vụ cụ thể trong Kế hoạch có trách nhiệm lập dự toán kinh phí bảo đảm việc triển khai thi hành Luật Hộ tịch, đồng thời gửi dự toán đến Phòng Tài chính – Kế hoạch trình Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt ngân sách hàng năm theo quy định.

2. Đài Truyền thanh huyện

 Thường xuyên đưa tin, tuyên truyền những nội dung của Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành đến cán bộ công chức và nhân dân trên địa bàn nắm và thực hiện.

3. Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính – Kế hoạch có trách nhiệm bảo đảm kinh phí, nhân lực để triển khai thực hiện Luật Hộ tịch đạt hiệu quả.

4. Phòng Tư pháp

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và tổ chức thực hiện kế hoạch này.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện thực hiện và báo cáo kết quả đúng thời gian quy định.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Luật Hộ tịch. Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Sở Tư pháp (báo cáo);

- TT. HU – TT. HĐND huyện;

- CT, các PCT UBND huyện;

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện;

- UBND các xã;

- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH


(Đã ký)Lê Khắc Tri


Lượt truy cập: 185

Đánh giá bài viết: