Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Tổ chức tự kiểm tra công tác phổ biến giáo dục pháp luật và hoà giải ở cơ sở năm 2015 trên địa bàn huyện Bàu Bàng

14-09-2015

Kế hoạch

TẢI Kế hoạch số 87/KH-UBND.pdf

KẾ HOẠCH

Tổ chức tự kiểm tra công tác phổ biến giáo dục pháp luật và hoà giải ở cơ sở năm 2015 trên địa bàn huyện Bàu Bàng

Thực hiện Kế hoạch số 2508/KH-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về kiểm tra công tác phổ biến giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch tự kiểm tra công tác phổ biến giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn huyện năm 2015 như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

- Đánh giá kết quả thực hiện các văn bản chỉ đạo của tỉnh và huyện về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và triển khai, thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở tại địa phương.

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị đặc biệt là chính quyền cấp cơ sở trong việc thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật  và triển khai, thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở trong cán bộ và nhân dân trên địa bàn huyện.

- Đôn đốc và hướng dẫn việc triển khai, tổ chức thực hiện các kế hoạch, đề án trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; đánh giá kết quả đạt được, những mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở có hiệu quả để nhân rộng; đồng thời, chỉ ra những hạn chế, tồn tại để kịp thời khắc phục, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

II. NỘI DUNG TỰ KIỂM TRA

1. Nội dung

- Việc phổ biến giáo dục pháp luật cho các nhóm đối tượng theo quy định của Luật Phổ biến giáo dục pháp luật như: nhân dân; cán bộ, công chức, viên chức; thanh thiếu niên, học sinh; lực lượng vũ trang nhân dân; đối tượng đặc thù (người dân vùng nông thôn, dân tộc thiểu số; người lao động trong doanh nghiệp; nạn nhân bạo lực gia đình, người khuyết tật...)

- Việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm:

+ Triển khai, thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực trong năm 2015, triển khai các Luật vừa được Quốc hội thông qua; các văn bản liên quan mật thiết đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và nhân dân.

+ Tuyên truyền Hiến pháp; phát động, tham gia cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

+ Triển khai, thực hiện “Ngày pháp luật”.

+ Phổ biến, giáo dục pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng.

+ Công tác xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật: Xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật cấp xã; tủ sách pháp luật ở cơ quan, đơn vị, trường học (số lượng tủ sách, số lượng đầu sách pháp luật, đối tượng đọc sách).

+ Tăng cường xã hội hóa hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật; huy động sự tham gia của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong việc thực hiện hoặc hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện cho hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật.

- Việc phối hợp với các ngành, các cấp trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Kinh phí cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật: Việc bố trí kinh phí hàng năm cho hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật; kinh phí triển khai, tổ chức thực hiện các đề án, chương trình công tác phổ biến giáo dục pháp luật và các chương trình, mục tiêu khác.

- Nhận xét, đánh giá thuận lợi, nêu những nét mới, mô hình, cách làm mới, cách làm hiệu quả, phù hợp trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật tại đơn vị, địa phương.

- Những khó khăn, vướng mắc, tồn tại trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật.

- Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong giai đoạn tiếp theo.

* Đối với các xã, đề nghị báo cáo rõ thêm nội dung tình hình thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở, như sau:

- Việc phổ biến, quán triệt Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Việc ban hành văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý công tác hòa giải ở cơ sở; tổ chức bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ, kỹ năng thực hiện công tác quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở.

- Củng cố, kiện toàn tổ hòa giải, hòa giải viên; tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên.

- Biên soạn, phát hành tài liệu phục vụ công tác hòa giải ở cơ sở.

- Hoạt động hòa giải ở cơ sở.

- Hỗ trợ kinh phí cho công tác hòa giải ở cơ sở.

- Kiểm tra, thống kê số liệu, sơ kết khen thưởng về hòa giải ở cơ sở.

- Việc tham gia thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên theo quy định của pháp luật.

- Đánh giá chung về những thuận lợi, những tác động tích cực của Luật Hòa giải ở cơ sở trong đời sống xã hội, những mô hình, cách làm hiệu quả.

- Những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở và nguyên nhân.

- Bài học kinh nghiệm.

- Các đề xuất, kiến nghị (nếu có).

2. Mốc thời gian báo cáo

Mốc thời gian báo cáo từ 01/01/2015 đến 20/6/2015.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1.  Phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp cùng các cơ quan, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện, Ủy ban nhân dân các xã triển khai thực hiện Kế hoạch này. Tổng hợp báo cáo của các ngành và địa phương; tham mưu Ủy ban nhân dân huyện báo cáo Sở Tư pháp.  

2.  Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Kế hoạch này. Báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân huyện (thông qua Phòng Tư pháp) trước ngày 25/9/2015.Trên đây là Kế hoạch tổ chức tự kiểm tra công tác phổ biến giáo dục pháp luật của Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng. Trong quá trình triển khai, thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời phản ánh về Phòng Tư pháp để được hướng dẫn thực hiện./.


Lượt truy cập: 152

Đánh giá bài viết: