Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Tự hào Truyền thống 92 năm Ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 – 01/8/2022)

02-08-2022

Cách đây 92 năm, vào ngày 01 tháng 8 năm 1930, Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng cộng sản Việt Nam đã xuất bản tập tài liệu “Ngày Quốc tế Đỏ 1/8” nhân kỷ niệm ngày đấu tranh chống chiến tranh đế quốc.

Tài liệu kêu gọi Nhân dân cả nước chống chiến tranh, bảo vệ hòa bình, bảo vệ Liên bang Xô Viết, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc, kêu gọi binh lính đoàn kết với Nhân dân, hưởng ứng cuộc đấu tranh chống chiến tranh đế quốc. Tài liệu khi vừa được phát hành đã có sức cổ vũ to lớn đối với quần chúng công nông nước ta đứng lên chống chiến tranh đế quốc. Hàng trăm cuộc đấu tranh của công nhân, nông dân, binh lính nổ ra ở nhiều tỉnh, thành khiến bọn thực dân và tay sai lúng túng lo sợ, quần chúng phấn khởi tin tưởng tìm đến với Đảng, với Cách mạng. Như vậy, Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng  được hình thành sau khi Đảng thành lập được gần 6 tháng, đã khẳng định Đảng ta đã rất quan tâm đến công tác tư tưởng, công tác tuyên truyền và sớm thành lập cơ quan lãnh đạo công tác tư tưởng. Trên cơ sở tài liệu quan trọng này, năm 2000, Bộ Chính trị Trung ương Đảng (khóa VIII) đã quyết định lấy ngày 01/8 hằng năm làm Ngày truyền thống Công tác tư tưởng-văn hóa của Đảng. Năm 2007, sau khi Ban Tư tưởng-Văn hóa Trung ương và Ban Khoa giáo Trung ương hợp nhất thành Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) quyết định lấy ngày 01/8 hằng năm làm Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng.

 

Trải qua 92  năm xây dựng và phát triển, cơ quan chuyên trách làm công tác tuyên giáo của Đảng đã có những tên gọi khác nhau và có những lần chia tách, hợp nhất cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của từng giai đoạn cách mạng. Cho dù tên gọi mỗi thời kỳ có khác nhau, nhưng bất cứ giai đoạn cách mạng nào, lĩnh vực Tuyên giáo cũng luôn luôn giữ vị trí quan trọng hàng đầu trong công tác lãnh đạo cách mạng của Đảng; là lĩnh vực trọng yếu để xây dựng bồi dưỡng nền tảng chính trị của chế độ; tuyên truyền, giáo dục, động viên và tổ chức Nhân dân thực hiện các nhiệm vụ cách mạng, là cơ sở để khẳng định và nâng cao vai trò tiên phong của Đảng về chính trị, lý luận, trí tuệ, văn hóa và đạo đức, thể hiện vai trò đi trước, mở đường trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Hòa chung với niềm vui kỷ niệm 92  năm truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng, chúng ta phấn khởi, tự hào về những cống hiến của đội ngũ cán bộ làm công tác Tuyên giáo của huyện Bàu Bàng, đã khắc phục khó khăn, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và Ban Tuyên giáo cấp trên, đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp uỷ trong lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, lý luận chính trị… triển khai kịp thời các Nghị quyết của Đảng gắn với việc triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đã làm tốt công tác định hướng dư luận xã hội và định hướng tuyên truyền giúp cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân hiểu rõ, nắm chắc, chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực hưởng ứng tham gia thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, góp phần vào sự ổn định và phát triển của huyện nhà  trong suốt thời gian qua.

Trong giai đoạn mới, với những thời cơ và thách thức của quá trình hội nhập, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân huyện Bàu Bàng không ngừng nỗ lực, phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI  và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, đặc biệt là phấn đấu đưa huyện Bàu Bàng sớm trở thành Trung tâm Công nghiệp và Đô thị phía bắc của tỉnh Bình Dương. Trong khi đó, các thế lực thù địch không từ bỏ dã tâm chống phá Đảng và Nhà nước ta một cách quyết liệt trên nhiều phương diện, nhất là trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, chúng không ngừng dùng các thủ đoạn, âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ Đảng. Điều này đòi hỏi ngành Tuyên giáo cùng các cấp ủy cơ sở không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, bám sát thực tiễn đời sống xã hội, gần dân, sát dân để làm tốt chức năng công tác tư tưởng của Đảng.

Kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống của ngành Tuyên giáo là dịp để chúng ta cùng ôn lại và phát huy truyền thống lịch sử vẻ vang của ngành Tuyên giáo; bồi đắp thêm niềm tự hào về những đóng góp to lớn, có ý nghĩa lịch sử của ngành Tuyên giáo trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc; củng cố và tăng cường niềm tin vào mục tiêu lý tưởng, nền tảng tư tưởng của Đảng. Đồng thời, đây cũng là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động ngành Tuyên giáo ra sức phấn đấu, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng và bản lĩnh chính trị, biểu thị quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và Nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh mà Nghị quyết đã đề ra, quyết giữ vững các thành tựu đã đạt được; quyết tâm xây dựng huyện nhà trở thành một huyện công nghiệp giàu đẹp; quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”…./.


HOÀNG TÚ

Lượt truy cập: 1409

Tag: ngày truyền thống , ngành tuyên giáo

Đánh giá bài viết: