Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

V/v công khai các nội dung điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Bàu Bàng

26-09-2017

Công khai các nội dung điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Bàu Bàng

Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 3784/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Bàu Bàng như sau:

1. Điều chỉnh, bổ sung danh mục công trình, dự án thu hồi đất thực hiện trong năm 2017 được nêu tại Phụ lục 2a như sau:

a) Bổ sung 15 công trình thu hồi đất với diện tích tăng thêm 11,11ha (Chi tiết đính kèm phụ lục 2a-1).

b) Loại bỏ 46 công trình thu hồi đất với diện tích 164,82ha (Chi tiết đính kèm phụ lục 2a-2).

2. Bổ sung 02 công trình chuyển mục đích sử dụng đất được nêu tại Phụ lục 3a với diện tích tăng thêm 0,515ha; ngoài ra, bổ sung chỉ tiêu diện tích chuyển mục đích của hộ gia đình cá nhân là 6,74ha (Chi tiết đính kèm phụ lục 3a-1).

3. Các nội dung khác tại Quyết định số 3784/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh không trái với Quyết định này vẫn còn nguyên giá trị pháp lý.


Lượt truy cập: 216

Tag: kế hoạch sử dụng đất

Đánh giá bài viết: