Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

V/v treo Quốc kỳ và nghỉ lễ kỷ niệm 46 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam - thống nhất đất nước 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 1/5

27-04-2021

CMSC Căn cứ Thông báo số 99/TB-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc treo Quốc kỳ và nghỉ lễ kỷ niệm 46 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam - thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2020) và ngày Quốc tế Lao động 1/5;

y ban nhân dân huyn Bàu Bàng yêu cu các cơ quan, phòng, ban, y ban Mt trn T quc, đoàn th, y ban nhân dân các xã, th trn và các đơn v sn xut kinh doanh trên đa bàn huyn trin khai thc hin các ni dung sau:

1. Treo Quc k

Các công s, tr s cơ quan, đơn v, doanh nghip và các h dân thc hin vic treo Quc k trong ngày 02 ngày: 30/4/2021 và ngày 01/5/2021, Giao Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin, Ch tch y ban nhân dân các xã, th trn đôn đc, theo dõi vic treo Quc k các công s và các h dân trên đa bàn huyn theo quy đnh.

2. Ngh l

Cán b, công chc, viên chc, người lao đng thuc các cơ quan hành chính, s nghip, lc lượng vũ trang, t chc chính tr, t chc chính tr - xã hi được ngh l trong 02 ngày: Ngày 30/4/2021 (th Sáu) và ngày 01/5/2021 (th By). Do ngày Quc tế Lao đng 01/5 trùng vào ngày th by nên công chc, viên chc được ngh bù vào th hai, ngày 03/5/2021. Như vy, dp ngh l 30/4 và 01/5, công chc, viên chc được ngh 04 ngày liên tc, t ngày 30/4/2021 đến hết ngày 03/5/2021.

3. Trc bo v cơ quan

Trong thi gian ngh l, Th trưởng cơ quan, đơn v, lc lượng vũ trang, Ch tch y ban nhân dân các xã, th trn, lãnh đo các doanh nghip phi b trí lc lượng trc gác, bo v cơ quan đơn v; ch đng x lý mi din biến bt thường xy ra trước, trong và sau ngày ngh l, đng thi báo cáo kp thi các vn đ đt xut xy ra v y ban nhân dân huyn.

Danh sách trc vào ngày ngh l ca các cơ quan, đơn v gi v Văn phòng Hi đng nhân dân và y ban nhân dân huyn, Liên đoàn Lao đng huyn, Công an huyn và Ban Ch huy Quân s huyn trước ngày 28/4/2021.

4. T chc làm v sinh

Th trưởng các cơ quan, phòng, ban, y ban Mt trn T quc, đoàn th, Ch tch y ban nhân dân các xã, th trn và các doanh nghip trên đa bàn huyn t chc cho cán b, công chc, viên chc, người lao đng và nhân dân ra quân làm v sinh sch đp khu vc cơ quan, đơn v, các p, khu ph, h dân, các đường giao thông và nơi công cng t nay đến trước ngày l.

Phòng Qun lý đô th, Xí nghip Công trình công cng huyn tăng cường công tác giám sát, kim tra, nhc nh các h dân tham gia thc hin công tác chnh trang đô th, gi gìn và chăm sóc cây xanh, không vt rác ba bãi, không buôn bán ln chiếm lòng l đường, góp phn làm sch đp đường ph, đm bo trt t đô th.


BAN BIÊN TẬP

Tài liệu đính kèm: 1170-ubnd_1.signed.pdf

Lượt truy cập: 2109

Tag: thông báo

Đánh giá bài viết: