Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Về Chương trình làm việc tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện

29-04-2020

Xem cỡ chữ:

CMSC Về Chương trình làm việc tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện

Căn cứ vào tình hình thực tế của huyện;

Ủy ban nhân dân huyện thông báo Chương trình làm việc tháng 5 năm 2020 như sau:


BAN BIÊN TẬP

Tài liệu đính kèm: 145-tb_1.signed.pdf

Tag: thông báo , chương trình làm việc