Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Về đề xuất nhiệm vụ, đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và phát triển công nghệ năm 2020.

19-03-2020

Nhằm phục vụ cho công tác quản lý của Ủy ban nhân dân huyện và các phòng, ban chuyên môn trong lĩnh vực ứng dụng khoa học công nghệ trong phát triển kinh tế - xã hội của huyện Bàu Bàng

     Ủy ban nhân dân huyn thông báo đến các phòng, ban, các cơ quan khi Đảng, y ban Mt trn T quc Vit Nam, các đoàn th, y ban nhân dân các xã, th trn, các trường đại hc, vin nghiên cu, các t chc khoa hc và công ngh v định hướng nghiên cu, ng dng khoa hc và phát trin công ngh (NCKH-PTCN) năm 2020, để đề xut nhim v, đề xut đặt hàng các nhim v NCKH-PTCN trên địa bàn huyn Bàu Bàng, tnh Bình Dương, c th:

      I. Kế hoch xác định nhim v NCKH-PTCN năm 2020

     1. Ủy ban nhân dân huyn thông báo đến các phòng, ban, các cơ quan khi Đảng, y ban Mt trn T quc Vit Nam, các đoàn th, y ban nhân dân các xã, th trn, các trường đại hc, vin nghiên cu, các t chc khoa hc và công ngh để gi đề xut các nhim v nghiên cu, đề xut đặt hàng các nhim v NCKH- PTCN cp cơ s năm 2020.

     2. Các vin nghiên cu, trường đại hc, các t chc khoa hc và công ngh căn c vào định hướng NCKH-PTCN ca huyn, gi đề xut nhim v KHCN (Mu A0.ĐXNV) trước ngày 31/3/2020 đến Phòng Kinh tế (cơ quan thường trc Hi đồng KHCN huyn), nêu rõ đơn v d kiến th hưởng kết qu nghiên cu, ng dng; để Phòng trình UBND huyn xem xét, đề xut đặt hàng nghiên cu, đồng thi gi S Khoa hc và Công ngh để theo dõi.

      3. Mu đề xut, đặt hàng:

    - Đối vi nhim v NCKH-PTCN cp tnh: Chn mt trong các mu: Mu A1.ĐXĐH-ĐT/ĐA; Mu A2.ĐXĐH-DASXTN; Mu A3.ĐXĐH-DAKHCN.

    + Đối vi nhim v NCKH-PTCN cp cơ s: Chn mt trong các mu: Mu A2.ĐXĐH-DASXTN; Mu A3.ĐXĐH-DAKHCN.

     4. Phòng Kinh tế tng hp, trình Hi đồng tư vn xác định nhim v KH&CN cp huyn xem xét (d án cp cơ s) hoc tng hp gi S Khoa hc và Công ngh để đăng ký danh mc (đề tài, d án cp tnh).

    5. Trên cơ s đề xut ca Hi đồng tư vn xác định nhim v KHCN cp huyn, Phòng Kinh tế xem xét, thm định, trình UBND huyn phê duyt danh mc nhim v KH&CN cp huyn và thông báo tuyn chn d án (cơ s) hoc đề tài, d án (cp tnh) đến t chc ch trì thc hin nhim v KH&CN tiến hành các th tc trin khai theo quy định.

     6. Danh mc nhim v KHCN cp tnh, cp cơ s sau khi có Quyết định phê duyt ca cp có thm quyn, được đăng ti ti cng thông tin đin t ca tnh Bình Dương (www.binhduong.gov.vn), S Khoa hc và Công ngh (www.sokhcn.binhduong.gov.vn) và cng thông tin đin t huyn Bàu Bàng (www.baubang.binhduong.gov.vn) trong vòng 03 ngày làm vic.

(Lưu ý: Ngoài thi gian quy định v vic gi đề xut, đề xut đặt hàng nhim v NCKH&PTCN nêu trên, t chc, cá nhân có th gi đề xut, đề xut đặt hàng nhim v NCKH&PTCN trong mi thi đim, định k mi quý Phòng Kinh tế s xem xét đề xut gii quyết, tr trường hp các nhim v cp thiết s xem xét x lý ngay).

      II. Ni dung định hướng nghiên cu khoa hc và phát trin công ngh năm 2020 trên địa bàn huyn Bàu Bàng

      Lĩnh vc Khoa hc xã hi và nhân văn: Nghiên cu cơ s khoa hc và thc tin cho vic hoch định ch trương, chính sách, phương hướng phát trin kinh tế - xã hi; Nghiên cu các gii pháp thc hin các mc tiêu, ni dung các Ngh quyết ca Đảng v xã hi, con người, công tác giáo dc, văn hóa, dân tc; Nghiên cu các vn đề v bo v và phát huy giá tr văn hóa gn vi phát trin kinh tế - xã hi và hi nhp quc tế.

      Lĩnh vc Giáo dc đào to - Giáo dc ngh nghip: Nghiên cu ng dng các thành tu ca khoa hc và công ngh trong dy hc và qun lý giáo dc. Trin khai nhân rng ng dng các mô hình, phương pháp giáo dc mi trong giai đon hin nay: Giáo dc Stem/Steam; Đào to ngun nhân lc phc v công nghip 4.0, xây dng thành ph thông minh Bình Dương.

      Lĩnh vc công nghip và dch v: Tiếp tc nghiên cu khuyến khích h tr doanh nghip nghiên cu, đổi mi công ngh, đưa công ngh cao, công ngh t động hóa, công ngh tiết kim năng lượng, năng lượng sch, công ngh thân thin vi môi trường phc v sn xut và dch v; Công nghip cơ khí, đin t, sn xut vt liu mi, ngành công nghip khác phù hp quy hoch và lĩnh vc ưu tiên đầu tư. Khuyến khích, h tr doanh nghip áp dng h thng qun lý cht lượng (ISO 9001, ISO 14000,...), áp dng các công c ci tiến năng sut, cht lượng, xây dng thương hiu, qung bá sn phm, phát trin th trường, phát trin thương mi đin t.

      Lĩnh vc y tế: Nghiên cu, ng dng và phát trin các phương pháp y hc hin đại, y hc c truyn, kết hp y hc hin đại và c truyn trong chn đoán, điu tr, chăm sóc và d phòng. Nghiên cu ng dng công ngh thông tin vào lĩnh vc y tế; Nghiên cu sn xut nguyên liu dược phc v công nghip bào chế thuc; Nghiên cng ng dng công ngh cao, công ngh tiên tiến trong sn xut thuc cha bnh, sinh phm y tế và dch v chăm sóc sc khe.

      Lĩnh vc Nông nghip - Phát trin nông thôn: Trin khai, nhân rng thc hin các mô hình nông nghip công ngh cao, nông nghip hu cơ, xây dng và phát trin các vùng nguyên liu sn xut nông sn thc phm an toàn; thúc đẩy áp dng rng rãi mô hình VietGAP, các mô hình sn xut an toàn và phát trin h thng phân phi thc phm an toàn, kim soát an toàn v sinh thc phm, duy trì và phát trin làng ngh truyn thng.

       Mô hình đim kim soát an toàn thc phm ti các ch, siêu th kinh doanh thc phm, nhn din và truy xut ngun gc sn phm nông nghip... Chuyn giao các tiến b khoa hc và công ngh, xây dng thương hiu phc v phát trin nông nghip, nông thôn, đặc bit quan tâm các xã nông thôn mi nâng cao, kiu mu. ng dng công ngh sinh hc trong vic lai to, nhân ging cây trng, vt nuôi đáp ng nhu cu s dng ca địa phương. ng dng các chế phm sinh hc trong trng trt, chăn nuôi và nuôi trng thy sn và trong công ngh bo qun, chế biến nông - lâm - thy sn; ng dng công ngh sinh hc và các chế phm sinh hc để x lý ô nhim môi trường chăn nuôi, nước thi t hot động sn xut nông nghip, các làng ngh; Nghiên cu phát trin sn phm theo chui giá tr; Nghiên cu ng dng khoa hc và phát trin công ngh trong công cuc xây dng xã nông thôn mi nâng cao, kiu mu. Tiếp tc đầu tư và khai thác hiu qu các khu nông nghip công ngh cao.

      Lĩnh vc Tài nguyên, bo v môi trường: H tr nghiên cu, ng dng công ngh sn xut sch, tiết kim năng lượng, s dng năng lượng tái to, công ngh thân thin vi môi trường trong sn xut, kinh doanh nhm gim thiu phát thi khí gây hiu ng nhà kính, gim thiu các tác động đến môi trường; Nghiên cu bin pháp nâng cao hiu qu qun lý tài nguyên, chế biến khoáng sn. Đẩy mnh thc hin phong trào “Chng rác thi nha trên địa bàn tnh Bình Dương.

       Lĩnh vc Công ngh thông tin và truyn thông: Nghiên cu phát trin các gii pháp xây dng và ng dng phn mm ni dung s và dch v công ngh thông tin, đặc bit là các h thng tích hp d liu, thông tin, tri thc và các h thng thông minh cho các lĩnh vc chính quyn đin t, thương mi đin t; Xây dng chính quyn đin t, tích hp, chia s thông tin để phc v cho công tác qun lý ca địa phương.

       Lĩnh vc Giao thông, xây dng: Nghiên cu trin khai, tiếp nhn, làm ch các công ngh mi, tiên tiến trong thi công, bo trì, bo dưỡng các công trình giao thông. Nghiên cu ng dng vt liu mi trong xây dng các công trình giao thông. Nghiên cu các gii pháp gim thiu tai nn, ách tc giao thông. ng dng công ngh thông tin trong qun lý điu hành, khai thác vn ti, liên kết các phương thc vn ti; xây dng và khai thác cơ s d liu kết cu h tng giao thông; ng dng tiến b khoa hc và công ngh trong qun lý vn ti đa phương thc, dch v logistics, kim soát ti trng. Đẩy mnh nghiên cu, ng dng và làm ch công ngh tái chế để sn xut vt liu xây dng và đảm bo môi trường. H tr nghiên cu, chế to thiết b chiếu sáng đô th, tiết kim năng lượng.

      Lĩnh vc Quc phòng - An ninh: Nghiên cu và tìm ra gii pháp đảm bo n định trt t xã hi, gi vng quc phòng, an ninh trên địa bàn; ng dng các tiến b khoa hc, công ngh tiên tiến vào công tác qun lý, tác chiến.

       III. H sơ đề xut đặt hàng nhim v NCKH-PTCN

     1. H sơ đề xut đặt hàng nhim v NCKH-PTCN cp tnh được gi qua đường bưu đin hoc np trc tiếp ti S Khoa hc và Công ngh (B phn tiếp nhn h sơ và tr kết qu ca S Khoa hc và Công ngh, Quy 11, Tháp B, Trung tâm hành chính tnh Bình Dương, phường Hòa Phú, thành ph Th Du Mt, tnh Bình Dương). S lượng h sơ: 01 b, h sơ bao gm:

        Phiếu đề xut đặt hàng (thc hin 01 trong 03 mu sau):

- Đề tài hoc đề án khoa hc theo Mu A1.ĐXĐH-ĐT/ĐA;

- D án theo Mu A2.ĐXĐH-DASXTN;

- D án khoa hc và công ngh theo Mu A3.ĐXĐH-DAKHCN.

     2. H sơ đề xut đặt hàng nhim v NCKH-PTCN cp cơ s (huyn Bàu Bàng) được np trc tiếp ti Phòng Kinh tế. S lượng h sơ: 01 b, h sơ bao gm:

        Phiếu đề xut đặt hàng (thc hin 01 trong 02 mu sau):

- D án theo Mu A2.ĐXĐH-DASXTN;

- D án khoa hc và công ngh theo Mu A3.ĐXĐH-DAKHCN.

        Thông tin chi tiết xin liên h:

- Phòng Qun lý khoa hc - S Khoa hc và Công ngh tnh Bình Dương

Đin thoi: (0274) 3825533; FAX: (0274) 3824421

Email : quanlykhoahoc.skhcn@binhduong.gov.vn

Website: www.sokhcn.binhduong. gov.vn.

- Phòng Kinh tế huyn Bàu Bàng

Đin thoi: (0274) 3516049;

Email: pktbaubang@gmail.com

       Biểu mẫu tải về từ địa chỉ http://www.sokhcnbinhduong.gov. vn ^ Văn bản trọng tâm ^ Hướng dẫn thực hiện số 05/HD-SKHCN ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thực hiện Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương quy định Quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương.


Lượt truy cập: 5705

Tag: nghiên cứu khoa học , phát triển công nghệ

Đánh giá bài viết: