Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Về tạm dừng tiếp công dân thường xuyên và tổ chức đối thoại tại Trụ Sở tiếp công dân huyện

10-06-2021

CMSC Về tạm dừng tiếp công dân thường xuyên và tổ chức đối thoại tại Trụ Sở tiếp công dân huyện.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện thông báo như sau:

- Tạm dùng tiếp công dân thường xuyên và tổ chức đối thoại với công dân tại Trụ sở công dân huyện.

- Thời gian tạm dừng tiếp công dân và đối thoại: Từ ngày ban hành thông báo đến khi có thông báo mới. Việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, đề nghị thực hiện thông qua dịch vụ Bưu chính.

Nay Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện thông báo đến các đơn vị có liên quan và công dân trên địa bàn huyện biết thực hiện./.

 

 


BAN BIÊN TẬP

Tài liệu đính kèm: 241-TB_1.signed.pdf

Lượt truy cập: 865

Tag: thông báo , hoạt động hội đồng nhân dân , tiếp công dân

Đánh giá bài viết: