Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Về trả lời kiến nghị của cử tri tiếp xúc sau kỳ họp thứ 14 HĐND huyện

14-05-2020

CMSC Căn cứ Công văn số 05/HĐND-VP ngày 31 tháng 01 năm 2020 củaThường trực Hội đồng nhân dân huyện về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri tiếp xúc sau kỳ họp thứ 14 HĐND huyện (các ý kiến thuộc thẩm quyền của huyện);

Qua rà soát nội dung trả lời kiến nghị cử tri của các cơ quan chuyên môn, các ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân huyện đã xem xét và tổng hợp phân theo nhóm các lĩnh vực như sau:

Tổng số nội dung kiến nghị là 24 nội dung trong đó:

1. Lĩnh vực Kinh tế (11 nội dung)

   + Giao thông - thủy lợi: 06 nội dung

   + Cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất: 01 nội dung

   + Về ô nhiễm môi trường: 04 nội dung

2. Lĩnh vực Văn hóa – Xã hội (03 nội dung)

   + Công tác chính sách, an sinh xã hội: 03 nội dung

3. Lĩnh vực Nội chính (01 nội dung)

   + Thủ tục hành chính: 01 nội dung

4. Lĩnh vực khác (09 nội dung)

   + Thuế: 01 nội dung

   + Viễn thông: 01 nội dung

   + Điện: 07 nội dung

(Đính kèm Phụ lục)

Ủy ban nhân dân huyện thông báo kết quả trả lời, giải quyết các kiến nghị của cử tri đến Thường trực HĐND huyện xem xét, cung cấp thông tin cho cho đại biểu HĐND huyện trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 14 HĐND huyện./.


BAN BIÊN TẬP

Tài liệu đính kèm: 1530-UBND.signed.pdf

Lượt truy cập: 2205

Tag: trả lời kiến nghị cử tri

Đánh giá bài viết: