Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Về trả lời kiến nghị của cử tri tiếp xúc trước kỳ họp thứ 14 HĐND huyện

24-04-2020

CMSC Căn cứ Công văn số 50/HĐND-VP ngày 11 tháng 11 năm 2019 củaThường trực Hội đồng nhân dân huyện về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri tiếp xúc trước kỳ họp thứ 14 HĐND huyện (các ý kiến thuộc thẩm quyền của huyện);

Qua rà soát nội dung trả lời kiến nghị cử tri của các cơ quan chuyên môn, các ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân huyện đã xem xét và tổng hợp phân theo nhóm các lĩnh vực như sau:

Tổng số nội dung kiến nghị là 06 nội dung trong đó:

1. Lĩnh vực Kinh tế (03 nội dung)

   + Giao thông - thủy lợi: 03 nội dung

2. Lĩnh vực Nội chính (01 nội dung)

   + Công tác phòng cháy chữa cháy: 01 nội dung

3. Lĩnh vực khác (02 nội dung)

   + Điện: 02 nội dung

Ủy ban nhân dân huyện thông báo kết quả trả lời, giải quyết các kiến nghị của cử tri đến Thường trực HĐND huyện xem xét cung cấp thông tin cho cho đại biểu HĐND huyện trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 14 HĐND huyện./.


BAN BIÊN TẬP

Tài liệu đính kèm: 3821-ubnd_1.PDF.pdf

Lượt truy cập: 3615

Tag: trả lời kiến nghị cử tri

Đánh giá bài viết: