Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Về trả lời kiến nghị của cử tri tiếp xúc trước kỳ họp thứ 16 HĐND huyện

15-09-2020

CMSC Căn cứ Công văn số 27/HĐND-TH ngày 12 tháng 6 năm 2020 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về việc kiến nghị cử tri tiếp xúc trước kỳ họp thứ 16 HĐND huyện (các ý kiến thuộc thẩm quyền của huyện);

Qua rà soát nội dung trả lời kiến nghị cử tri của các cơ quan chuyên môn, các ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân huyện đã xem xét và tổng hợp phân theo nhóm các lĩnh vực như sau:

Tổng số nội dung kiến nghị là 19 nội dung trong đó:

1. Lĩnh vực Kinh tế (10 nội dung)

   - Công tác đầu tư - xây dựng: 04 nội dung

   - Công tác chỉnh trang đô thị: 01 nội dung

   - Công tác quản lý đất đai - môi trường: 05 nội dung

    + Đất đai: 04 nội dung

    + Môi trường: 01 nội dung

2. Lĩnh vực Văn hóa – Xã hội (01 nội dung)

   - Di tích lịch sử: 01 nội dung

3. Lĩnh vực Nội chính (01 nội dung)

   - Giao thông: 01 nội dung

4. Lĩnh vực khác (07 nội dung)

   - Điện: 07 nội dung

(Đính kèm Phụ lục)

Ủy ban nhân dân huyện thông báo kết quả trả lời, giải quyết các kiến nghị của cử tri đến Thường trực HĐND huyện xem xét, cung cấp thông tin cho cho đại biểu HĐND huyện trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 16 HĐND huyện./.


BAN BIÊN TẬP

Tài liệu đính kèm: 2622-UBND_1.signed.pdf

Lượt truy cập: 1944

Tag: trả lời kiến nghị cử tri

Đánh giá bài viết: