Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Về treo Quốc kỳ và nghỉ Lễ kỷ niệm 75 năm ngày Quốc khánh 02/9

27-08-2020

CMSC Về việc treo Quốc kỳ và nghỉ Lễ kỷ niệm 75 năm ngày Quốc khánh 02/9.

Căn cứ Thông báo số 187/TB-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc viếng Nghĩa trang liệt sĩ, treo Quốc kỳ và nghỉ lễ kỷ niệm 75 năm ngày Quốc khánh 02/9;

Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng đã ban hành văn bản số 2804/UBND-TH ngày 27/8/2020 yêu cầu các cơ quan, phòng, ban, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và các đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện triển khai thực hiện các nội dung sau:

1. Treo Quốc kỳ

Các công sở, trụ sở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các hộ dân thực hiện việc treo Quốc kỳ trong ngày 02/9/2020.

Giao Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn đôn đốc, theo dõi việc treo Quốc kỳ ở các công sở và các hộ dân trên địa bàn huyện theo quy định.

2. Nghỉ lễ Quốc khánh 02/9

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (gọi chung là công chức, viên chức), doanh nghiệp được nghỉ lễ Quốc khánh 01 ngày: 02/9/2020 (thứ Tư).

3. Trực bảo vệ cơ quan

Trong thời gian nghỉ lễ, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, lãnh đạo các doanh nghiệp phải bố trí lực lượng trực gác, bảo vệ cơ quan đơn vị; chủ động xử lý mọi diễn biến bất thường xảy ra trước, trong và sau ngày nghỉ lễ, đồng thời báo cáo kịp thời các vấn đề đột xuất xảy ra về Ủy ban nhân dân huyện.

Danh sách trực vào ngày nghỉ lễ của các cơ quan, đơn vị gửi về Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, Liên đoàn Lao động huyện, Công an huyện và Ban Chỉ huy Quân sự huyện trước ngày 31/8/2020.

4. Tổ chức làm vệ sinh

Thủ trưởng các cơ quan, phòng, ban, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và các doanh nghiệp trên địa bàn huyện tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân ra quân làm vệ sinh sạch đẹp khu vực cơ quan, đơn vị, các ấp, khu phố hộ dân, các đường giao thông và nơi công cộng từ nay đến trước ngày 02/9/2020.

Phòng Quản lý đô thị, Xí nghiệp Công trình công cộng huyện tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, nhắc nhở các hộ dân tham gia thực hiện công tác chỉnh trang đô thị, giữ gìn và chăm sóc cây xanh, không vứt rác bừa bãi, không buôn bán lấn chiếm lòng lề đường, góp phần làm sạch đẹp đường phố, đảm  bảo trật tự đô thị.

Để thiết thực chào mừng Lễ kỷ niệm 75 năm ngày Quốc khánh 02/9 năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, phòng, ban, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, các đơn vị sản xuất kinh doanh nghiêm túc triển khai thực hiện tinh thần Công văn này./.


BAN BIÊN TẬP

Lượt truy cập: 1197

Tag: thông báo , ngày quốc khánh , treo quốc kỳ

Đánh giá bài viết: