Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Về triển khai thực hiện Kế hoạch số 2702/KH-UBND ngày 19/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương

23-08-2018

Thực hiện Kế hoạch số 2702/KH-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 19/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác giải quyết việc nuôi con nuôi trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Bình Dương,

Để triển khai kịp thời, thống nhất và hiệu quả các nội dung của Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 19/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác giải quyết việc nuôi con nuôi đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện Bàu Bàng; Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng đã ban hành Công văn số 2268/UBND-NC ngày 23/8/2018 có một số nội dung sau đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thực hiện:

1. Thủ trưởng các cơ quan, phòng, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đoàn thể huyện

- Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình tiếp tục quan tâm chỉ đạo, quán triệt; đồng thời tuyên truyền, phổ biến thường xuyên và sâu rộng về ý nghĩa nhân đạo và chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với công tác giải quyết nuôi con nuôi và thực hiện có hiệu quả Công ước Lahay số 33.

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp liên ngành trong việc giải quyết nuôi con nuôi tại địa phương.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn

- Tiếp tục quan tâm chỉ đạo, quán triệt; đồng thời tuyên truyền, phổ biến thường xuyên và sâu rộng về ý nghĩa nhân đạo và chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với công tác giải quyết nuôi con nuôi và thực hiện có hiệu quả Công ước Lahay số 33 tại địa phương mình.

- Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình tiếp tục quan tâm chỉ đạo, quán triệt, giải quyết việc nuôi con nuôi trong nước theo đúng quy định của pháp luật về nuôi con nuôi.

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp liên ngành trong việc giải quyết nuôi con nuôi tại địa phương.

- Chỉ đạo Đài Truyền thanh xã thực hiện tuyên truyền, phổ biến thường xuyên và sâu rộng bằng nhiều hình thức về ý nghĩa nhân đạo và chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với công tác giải quyết nuôi con nuôi và thực hiện có hiệu quả Công ước Lahay số 33.

3. Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Phòng Tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Kế hoạch số 2702/KH-UBND ngày 19/6/ 2018 của UBND tỉnh Bình Dương thực hiện tốt các nhiệm vụ khi được cấp trên chỉ đạo triển khai thực hiện.

4. Phòng Tài chính – Kế hoạch hướng dẫn giải quyết, cấp đầy đủ, kịp thời kinh phí giải quyết việc nuôi con nuôi theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 114/2016/NĐ-CP ngày 08/7/2016 của Chính phủ quy định về lệ phí đăng ký nuôi con nuôi.

5. Phòng Văn hóa và Thông tin và Đài Truyền thanh huyện thực hiện tuyên truyền, phổ biến thường xuyên và sâu rộng bằng nhiều hình thức về ý nghĩa nhân đạo và chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với công tác giải quyết nuôi con nuôi và thực hiện có hiệu quả Công ước Lahay số 33.

6. Đề nghị Công an huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Kế hoạch số 2702/KH-UBND ngày 19/6/2018 của UBND tỉnh Bình Dương thực hiện hoặc phối hợp thực hiện tốt các nhiệm vụ khi được cấp trên chỉ đạo triển khai thực hiện.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, phòng, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đoàn thể huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn triển khai thực hiện những nội dung chỉ đạo trên. Trong quá trình thực hiện hoặc phối hợp thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị phản ánh về Phòng  Tư pháp để tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân huyện xem xét, quyết định./.


Lượt truy cập: 135

Đánh giá bài viết: