Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Về việc tiếp tục tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện Bàu Bàng

15-04-2020

CMSC Căn cứ Thông báo số 100/TB-UBND ngày 31/3/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng về việc tạm ngưng giao dịch trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện Bàu Bàng;

Căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn huyện, Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng ban hành thông báo với nội dung như sau:

1. Tiếp tục giao dịch trực tiếp đối với các thủ tục hành chính chưa áp dụng dịch vụ công mức độ 3, 4 tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện Bàu Bàng

Thực hiện giao dịch trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện từ ngày 09 tháng 4 năm 2020 đối với những thủ tục hành chính chưa áp dụng dịch vụ công mức độ 3 và mức độ 4 nhưng hạn chế số lượt tiếp tổ chức, cá nhân đến giao dịch: không quá 50 lượt/ ngày.

2. Tổ chức thực hiện giải quyết thủ tục hành chính bằng hình thức trực tuyến và qua đường bưu chính công ích (thủ tục hành chính áp dụng dịch vụ công mức độ 3, 4)

Tiếp tục tổ chức thực hiện giải quyết thủ tục hành chính bằng hình thức trực tuyến như nội dung Thông báo số 100/TB-UBND ngày 31/3/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng về việc tạm ngưng giao dịch trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện Bàu Bàng.

(Danh sách thủ tục hành chính áp dụng dịch vụ công mức độ 3, 4 đính kèm)

Giao Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện đảm bảo theo đúng quy định và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 đạt hiệu quả. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân huyện để được xem xét, chỉ đạo giải quyết.

Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng trân trọng thông báo./.


BAN BIÊN TẬP

Tài liệu đính kèm: 108-TB_1.signed.pdf

Lượt truy cập: 3263

Tag: thông báo , bộ phận tiếp nhận và trả kết quả , dịch vụ công mức độ 3 , dịch vụ công mức độ 4 , phòng chống dịch

Đánh giá bài viết: