Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

về việc tổ chức thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

28-01-2016

Thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc tổ chức thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 và Chỉ thị số 05-CT/HU ngày 25 tháng 01 năm 2016 về việc lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; nhằm đảm bảo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn huyện Bàu Bàng được tổ chức dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm và đạt hiệu quả cao;

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chỉ thị:

1. Ủy ban nhân dân các xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn do pháp luật quy định, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp theo chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện và kế hoạch công tác bầu cử của Ủy ban Bầu cử tỉnh, Ủy ban Bầu cử huyện; chuẩn bị các phương tiện, cơ sở vật chất để phục vụ bầu cử; triển khai các biện pháp phòng, chống cháy, nổ tại các điểm bỏ phiếu và đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trước, trong và sau ngày tổ chức bầu cử 22 tháng 5 năm 2016.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về tổ chức cuộc bầu cử theo đúng quy định; phối hợp chặt chẽ với Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp trong việc tổ chức thực hiện cuộc bầu cử.

2. Phòng Nội vụ là cơ quan thường trực, tham mưu Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban Bầu cử huyện thực hiện công tác bầu cử; hướng dẫn kiểm tra đôn đốc Ủy ban nhân dân các xã thực hiện các quy định của pháp luật về bầu cử và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan theo dõi, cập nhật tình hình chuẩn bị, tiến độ thực hiện công tác bầu cử của tỉnh để tổng hợp, tham mưu báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

3. Công an huyện phối hợp với các xã và đơn vị có liên quan tiến hành rà soát, thống kê lại nhân, hộ khẩu trên địa bàn huyện; phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện xây dựng phương án đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong suốt quá trình chuẩn bị, tổ chức cuộc bầu cử, đặc biệt chú trọng đối với những địa bàn trọng điểm về an ninh, quốc phòng; tăng cường kiểm tra, theo dõi tình hình, đề cao cảnh giác với mọi âm mưu phá hoại, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cuộc bầu cử được tổ chức trên địa bàn huyện.

4. Phòng Tài chính - Kế hoạch hướng dẫn lập dự toán, quyết toán và thẩm định việc sử dụng kinh phí bầu cử theo quy định; đảm bảo kinh phí được sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm, phục vụ tốt, hiệu quả cho cuộc bầu cử.

5. Phòng Quản lý đô thị, Trung tâm Viễn thông Bến Cát - Bàu Bàng, Điện lực Bàu Bàng có kế hoạch triển khai cụ thể nhằm đảm bảo giao thông, thông tin liên lạc và lưới điện thông suốt trong quá trình tổ chức bầu cử, đặc biệt là trước và trong ngày tổ chức bầu cử.

6. Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp Đài Truyền thanh huyện xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền kịp thời, sâu rộng trong cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang và mọi tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; quyền và nghĩa vụ của công dân trong bầu cử; các nội dung cơ bản của Hiến pháp, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân và các quy định, hướng dẫn về thực hiện bầu cử. Tạo điều kiện để mọi tầng lớp nhân dân nắm rõ tiêu chuẩn, cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân để lựa chọn, giới thiệu và bầu những người có đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho nhân dân tại Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội và Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ mới.

7. Đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Nhà nước cùng cấp thực hiện tốt công tác tổ chức bầu cử theo đúng luật định và kế hoạch của huyện.

TẢI Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 28/01/2016


Lượt truy cập: 974

Đánh giá bài viết: