Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Xã Lai Uyên khai giảng lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức quốc phòng đối tương 4 năm 2018

29-06-2018

Ngày 28/6/2018, Ủy ban nhân dân xã Lai Uyên đã khai giảng lớp bồi dưỡng và cập nhật kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 4 năm 2018.

Nhằm bồi dưỡng cho Đảng viên và cán bộ ban ngành đoàn thể ấp những nội dung chủ yếu về quan điểm, chủ trương đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; hiểu rõ âm mưu thủ đoạn “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam. Ngày 28/6/2018, Ủy ban nhân dân xã Lai Uyên đã khai giảng lớp bồi dưỡng và cập nhật kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 4 năm 2018.

Tham gia lớp có 263 học viên là Đảng viên, chi hội trưởng, chi hội phó và tổ trưởng tổ nhân dân tự quản. Dự kiến trong 03 ngày từ ngày 28-30/6/2018, các học viên sẽ được truyền đạt 7 chuyên đề gồm:

-     Chuyên đề 1: Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam; chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng và an ninh. 

-     Chuyên đề 2: Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam; chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới.

-     Chuyên đề 3: Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam; chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

-     Chuyên đề 4: Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam; chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng và an ninh trong tình hình mới.

-     Chuyên đề 5: Phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam.  

-     Chuyên đề 6: Biên giới Quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới.

-     Chuyên đề 7: Nội dung cơ bản của các Luật: Quốc phòng, An ninh, Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Dân quân tự vệ, Biên giới quốc gia, Biển Việt Nam, Pháp lệnh Dự bị động viên.

BAN BIÊN TẬP

Lượt truy cập: 180

Đánh giá bài viết: