Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

QTNB giải quyết TTHC

STT Cấp thẩm quyền Lĩnh vực Số Quyết định, ngày ban hành Quy trình Ghi chú
01          
           

 

Quy trình ISO 9001:2015

Bộ quy trình xử lý công việc về giải quyết thủ tục hành chính theo từng lĩnh vực trong phạm vi áp dụng của Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 thuộc phạm vi chức năng quản lý các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Bàu Bàng:
   STT                           Cơ quan, đơn vị                                                   Lĩnh vực/TTHC          

Nội dung cụ thể

   Ghi chú

01 Phòng Giáo dục và Đào tạo 07 lĩnh vực/ 37 TTHC

(Nhấp vào để xem chi tiết)

 
02 Phòng Văn hóa và Thông tin 03 lĩnh vực/ 13 TTHC

(Nhấp vào để xem chi tiết)

cập nhật năm 2024

03 Phòng Kinh tế  09 lĩnh vực/ 29 TTHC

1980/QĐ-UBND, ngày 27/7/2023

(Nhấp vào để xem chi tiết)

 
04 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội  05 lĩnh vực/ 30 TTHC

2218/QĐ-UBND, ngày 22/8/2023

(Nhấp vào để xem chi tiết)

 
05 Phòng Tài chính - Kế hoạch  03 lĩnh vực/ 23 TTHC

3192/QĐ-UBND, ngày 10/10/2023

(Nhấp vào để xem chi tiết)

 
06 Phòng Quản lý đô thị  04 lĩnh vực/ 35 TTHC

(Nhấp vào để xem chi tiết)

cập nhật năm 2024
07 Phòng Nội vụ 04 lĩnh vực/ 31 TTHC

2597/QĐ-UBND, ngày 20/9/2023

(Nhấp vào để xem chi tiết)

 
08 Trung tâm Y tế huyện 01 lĩnh vực/ 01 TTHC

 2140/QĐ-UBND, ngày 16/8/2023

(Nhấp vào để xem chi tiết)

 
09 Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 01 lĩnh vực/ 20 TTHC

2255/QĐ-UBND, ngày 28/8/2023

(Nhấp vào để xem chi tiết)