Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang
# Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu
1 12/NQ-HĐND12 V/v xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND huyện Bàu Bàng khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021 (ông Nguyễn Thanh Khiêm) 31-07-2019
2 13/NQ-HĐND12 V/v xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Chủ tịch HĐND huyện Bàu Bàng khóa II nhiệm kỳ 2016-2021 (ông Nguyễn Thanh Khiêm) 31-07-2019
3 14/NQ-HĐND12 Về Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2020 31-07-2019
4 15/NQ-HĐND12 Về tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 31-07-2019
5 16/NQ-HĐND12 V/v điều chỉnh Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2018 của HĐND huyện Bàu Bàng và Kế hoạch đầu tư công năm 2019 31-07-2019
6 10/NQ-HĐND12 V/v xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND huyện Bàu Bàng, khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021 (ông Trần Thanh Liêm) 31-07-2019
7 161/BC-UBND Tình hình phát triển Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh 6 tháng đầu năm 2019; Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh 6 tháng cuối năm 2019 08-07-2019
8 1254/QĐ-UBND V/v bổ nhiệm lại chức vụ ông Trần Công Hiền, giữ chức vụ Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Bàu Bàng, kể từ ngày 01/4/2019. 04-07-2019 Chủ tịch UBND huyện
9 1737/UBND-KT V/v một số lưu ý đối với người dân, trước khi thực hiện giao dịch các dự án nhà ở 26-06-2019 Chủ tịch UBND huyện
10 1665/UBND-NC V/v triển khai thực hiện Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND ngày 05/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh 19-06-2019 Chủ tịch UBND huyện
11 1417/UBND-VX Về việc thường xuyên cung cấp tin, bài đăng trên Trang thông tin điện tử huyện 30-05-2019
12 903/QĐ-UBND V/v điều động và bổ nhiệm chức vụ (ông Trần Xuân Lộc). 10-05-2019 Phó Chủ tịch UBND huyện
13 901/QĐ-UBND V/v chuyển giao chỉ tiêu biên chế hành chính. 09-05-2019 Chủ tịch UBND huyện
14 1192/UBND-VX V/v tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn huyện. 09-05-2019
15 04/NQ-HĐND11 Thống nhất quy mô, chủ trương đầu tư xây dựng dự án Trung tâm hành chính huyện Bàu Bàng 24-04-2019
16 05/NQ-HĐND11 Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Trường Ban Pháp chế HĐND huyện khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021 (ông Lưu Văn Long) 24-04-2019
17 06/NQ-HĐND11 Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021 (ông Trần Xuân Lộc) 24-04-2019
18 07/NQ-HĐND11 Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện Bàu Bàng khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021 (ông Trương Văn Tài) 24-04-2019
19 09/NQ-HĐND11 Về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện Bàu Bàng, khóa II nhiệm kỳ 2016-2021 (ông Nguyễn Hồng Thái) 24-04-2019
20 01/NQ-HĐND11 Thống nhất quy mô, chủ trương đầu tư xây dựng dự án: Trường Trung học cơ sở Lai Uyên 24-04-2019