Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang
# Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu
1 14/NQ-HĐND8 Xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026 bầu 10-11-2023 Chủ tịch HĐND huyện
2 13/NQ-HĐND8 Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026 (ông Võ Đạt Thành) 10-11-2023 Chủ tịch HĐND huyện
3 12/NQ-HĐND8 Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026 (ông Trương Văn Tài). 10-11-2023 Chủ tịch HĐND huyện
4 11/NQ-HĐND8 Xác nhận kết quả cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện Bàu Bàng khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026 (ông Bạch Văn Nhân, bà Ngô Thu Hương) 10-11-2023 Chủ tịch HĐND huyện
5 587-PTCKH V/v thực hiện công khai ngân sách (quý III năm 2023). 25-10-2023 Trưởng phòng TC-KH
6 211/BC-UBND Tình hình Kinh tế - Xã hội - Quốc phòng, An ninh 9 tháng đầu năm; Một số nhiệm vụ trọng tâm quý IV và tháng 10 năm 2023 16-10-2023 Chủ tịch UBND huyện
7 2164/QĐ-UBND V/v công bố công khai quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2022 18-08-2023 Chủ tịch UBND huyện
8 431/PTCKH V/v thực hiện công khai ngân sách (quý II năm 2023). 16-08-2023 Trưởng phòng TC-KH
9 430/PTCKH V/v thực hiện công khai ngân sách (quý I năm 2023). 16-08-2023 Trưởng phòng TC-KH
10 05/NQ-HĐND7 Về Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2024. 28-07-2023 Chủ tịch HĐND huyện
11 06/NQ-HĐND7 Về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022. 28-07-2023 Chủ tịch HĐND huyện
12 07/NQ-HĐND7 Về việc điều chỉnh Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2022 của HĐND huyện Bàu Bàng về việc điều chỉnh Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2021 của HĐND huyện Bàu Bàng về Kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021-2025. 28-07-2023 Chủ tịch HĐND huyện
13 08/NQ-HĐND7 Về việc điều chỉnh Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2022 của HĐND huyện Bàu Bàng về Kế hoạch đầu tư công năm 2023. 28-07-2023 Chủ tịch HĐND huyện
14 09/NQ-HĐND7 Về dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2024. 28-07-2023 Chủ tịch HĐND huyện
15 115/BC-UBND Tình hình phát triển kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh 6 tháng đầu năm 2023; Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh 6 tháng cuối năm 2023. 30-06-2023 Chủ tịch UBND huyện
16 03/2023/QĐ-UBND V/v ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Bàu Bàng./. 10-05-2023 Chủ tịch UBND huyện
17 02/2023/QĐ-UBND V/v ban hành Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Y tế huyện Bàu Bàng./. 08-05-2023 Chủ tịch UBND huyện
18 02/NQ-HĐND6 Về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND huyện Bàu Bàng khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026 (ông Lâm Hồng Vũ) 21-04-2023 Chủ tịch HĐND huyện
19 01/NQ-HĐND6 Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND huyện Bàu Bàng khóa III nhiệm kỳ 2021-2026 (ông Võ Hồng Bào). 21-04-2023 Chủ tịch HĐND huyện
20 03/NQ-HĐND6 Xác nhận kết quả cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện Bàu Bàng khóa III nhiệm kỳ 2021-2026 (ông Võ Hồng Bào). 21-04-2023 Chủ tịch HĐND huyện