Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang
# Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu
1 2164/QĐ-UBND V/v công bố công khai quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2022 18-08-2023 Chủ tịch UBND huyện
2 431/PTCKH V/v thực hiện công khai ngân sách (quý II năm 2023). 16-08-2023 Trưởng phòng TC-KH
3 430/PTCKH V/v thực hiện công khai ngân sách (quý I năm 2023). 16-08-2023 Trưởng phòng TC-KH
4 05/NQ-HĐND7 Về Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2024. 28-07-2023 Chủ tịch HĐND huyện
5 06/NQ-HĐND7 Về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022. 28-07-2023 Chủ tịch HĐND huyện