Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang
# Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu
1 53/PTCKH-NS V/v thực hiện công khai ngân sách (quý IV năm 2023). 05-02-2024 Trưởng phòng TC-KH
2 176/QĐ-UBND Ban hành Bộ quy trình xử lý công việc về giải quyết thủ tục hành chính theo từng lĩnh vực trong phạm vi áp dụng của Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Bàu Bàng 01-02-2024 Chủ tịch UBND huyện
3 35/NQ-HĐND9 Về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND huyện Bàu Bàng khóa III nhiệm kỳ 2021-2026 (ông Phan Châu Phát) 15-12-2023 Chủ tịch HĐND huyện
4 34/NQ-HĐND9 Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND huyện Bàu Bàng khóa III nhiệm kỳ 2021-2026 (bà Đỗ Thị Khôi Nguyên) 15-12-2023 Chủ tịch HĐND huyện
5 33/NQ-HĐND9 Về việc giao dự toán chi Ngân sách Nhà nước năm 2024 qua Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Bàu Bàng 15-12-2023 Chủ tịch HĐND huyện
6 32/NQ-HĐND9 Về việc điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 07/11/2023 của Thường trực HĐND huyện về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023 15-12-2023 Chủ tịch HĐND huyện
7 31/NQ-HĐND9 Về thống nhất quy mô, chủ trương đầu tư xây dựng Dự án: Nâng cấp BTNN đường liên ấp 2,3,4 xã Tân Hưng 15-12-2023 Chủ tịch HĐND huyện
8 30/NQ-HĐND9 Về Kế hoạch đầu tư công năm 2024 15-12-2023 Chủ tịch HĐND huyện
9 29/NQ-HĐND9 Về việc điều chỉnh Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 28/7/2023 của HĐND huyện Bàu Bàng về việc điều chỉnh Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 của HĐND huyện Bàu Bàng về việc điều chỉnh Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của HĐND huyện Bàu Bàng về kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021-2025 15-12-2023 Chủ tịch HĐND huyện
10 28/NQ-HĐND9 Về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024 15-12-2023 Chủ tịch HĐND huyện