Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang
# Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu
1 1419/QĐ-UBND Về việc ban hành Bộ quy trình xử lý công việc về giải quyết thủ tục hành chính theo từng lĩnh vực trong phạm vi áp dụng của Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Phòng Quản lý đô thị huyện Bàu Bàng. 24-05-2024 Chủ tịch UBND huyện
2 75/BC-UBND Tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I/2024; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý II/2024 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 4 năm 2024 05-04-2024 Chủ tịch UBND huyện
3 50/KH-UBND Triển khai áp dụng, duy trì, cải tiến và hoàn thiện Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan chuyên môn, đơn vị thuộc huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Bàu Bàng năm 2024 29-03-2024 Phó Chủ tịch UBND huyện
4 589/QĐ-UBND V/v ban hành Mục tiêu chất lượng của Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương. 28-03-2024 Chủ tịch UBND huyện
5 39/BC-UBND Tình hình phát triển Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh năm 2023 và Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh năm 2024. 07-02-2024 Chủ tịch UBND huyện
6 53/PTCKH-NS V/v thực hiện công khai ngân sách (quý IV năm 2023). 05-02-2024 Trưởng phòng TC-KH
7 176/QĐ-UBND Ban hành Bộ quy trình xử lý công việc về giải quyết thủ tục hành chính theo từng lĩnh vực trong phạm vi áp dụng của Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Bàu Bàng 01-02-2024 Chủ tịch UBND huyện
8 34/QĐ-UBND V/v công bố, công khai dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2024 12-01-2024 Chủ tịch UBND huyện
9 35/NQ-HĐND9 Về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND huyện Bàu Bàng khóa III nhiệm kỳ 2021-2026 (ông Phan Châu Phát) 15-12-2023 Chủ tịch HĐND huyện
10 34/NQ-HĐND9 Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND huyện Bàu Bàng khóa III nhiệm kỳ 2021-2026 (bà Đỗ Thị Khôi Nguyên) 15-12-2023 Chủ tịch HĐND huyện
11 33/NQ-HĐND9 Về việc giao dự toán chi Ngân sách Nhà nước năm 2024 qua Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Bàu Bàng 15-12-2023 Chủ tịch HĐND huyện
12 32/NQ-HĐND9 Về việc điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 07/11/2023 của Thường trực HĐND huyện về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023 15-12-2023 Chủ tịch HĐND huyện
13 31/NQ-HĐND9 Về thống nhất quy mô, chủ trương đầu tư xây dựng Dự án: Nâng cấp BTNN đường liên ấp 2,3,4 xã Tân Hưng 15-12-2023 Chủ tịch HĐND huyện
14 30/NQ-HĐND9 Về Kế hoạch đầu tư công năm 2024 15-12-2023 Chủ tịch HĐND huyện
15 29/NQ-HĐND9 Về việc điều chỉnh Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 28/7/2023 của HĐND huyện Bàu Bàng về việc điều chỉnh Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 của HĐND huyện Bàu Bàng về việc điều chỉnh Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của HĐND huyện Bàu Bàng về kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021-2025 15-12-2023 Chủ tịch HĐND huyện
16 28/NQ-HĐND9 Về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024 15-12-2023 Chủ tịch HĐND huyện
17 27/NQ-HĐND9 Về việc thông qua Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Bàu Bàng tỉnh Bình Dương 15-12-2023 Chủ tịch HĐND huyện
18 26/NQ-HĐND9 Về việc thông qua Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2024 15-12-2023 Chủ tịch HĐND huyện
19 25/NQ-HĐND9 Về Kết quả giám sát chuyên đề của HĐND huyện về kết quả thực hiện kế hoạch cải cách hành chính huyện Bàu Bàng giai đoạn 2016-2021 và Kế hoạch cải cách hành chính huyện Bàu Bàng giai đoạn 2021-2026. 15-12-2023 Chủ tịch HĐND huyện
20 24/NQ-HĐND9 Về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND huyện về tình hình quản lý và sử dụng nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn huyện Bàu Bàng 15-12-2023 Chủ tịch HĐND huyện