Truy cập nội dung luôn

Trang Thông Tin Điện Tử Xã Lai Hưng

People's Committee of Lai Hung

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND xã từ ngày 05/6/2023 đến 09/6/2023

05-06-2023

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND xã từ ngày 05/6/2023 đến 09/6/2023


Tài liệu đính kèm: 63._TB_lich_lam_viec_cua_Thuong_truc_HDND_va_UBND_xa_tu_ngay_05.6.23_den_ngay_09.6.23_._05.6.23_0001.signed.pdf