Truy cập nội dung luôn

Trang Thông Tin Điện Tử Xã Tân Hưng

People's Committee of Tan Hung

V/v treo Quốc kỳ và nghỉ Tết dương lịch 01/01/2023.

29-12-2022

Căn cứ Công văn số 3920/UBND-TH ngày ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng về việc treo Quốc kỳ và nghỉ Tết Dương lịch 01/01/2023. Nay, Ủy ban nhân dân xã thông báo đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, các ban ngành, đoàn thể, Trạm Y tế, các Trường học, Ban lãnh đạo các ấp và toàn thể nhân dân trong địa phương triển khai thực hiện các nội dung sau

1. Về treo Quốc kỳ

Trụ sở Ủy ban nhân dân xã, các doanh nghiệp, Trạm Y tế, các Trường học và các hộ nhân dân thực hiện treo Quốc kỳ trong ngày 01/01/2023 (Chủ Nhật).

Giao Văn hóa thông tin, Ban Điều hành các ấp đôn đốc, theo dõi, kiểm tra việc treo Quốc kỳ của các hộ dân theo quy định. Các Chi bộ Đảng, các ban ngành, Ủy ban MTTQ xã, các đoàn thể đôn đốc hội viên treo Quốc kỳ; Đài Truyền thanh thông báo cho Nhân dân việc treo Quốc kỳ.

2. Nghỉ Tết Dương lịch 2023

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (gọi chung là công chức, viên chức) được nghỉ 01 ngày, ngày 01 tháng 01 năm 2023 (Chủ Nhật). Do ngày nghỉ Tết Dương lịch trùng vào ngày Chủ Nhật, nên công chức, viên chức được nghỉ bù vào ngày thứ Hai, 02/01/2023.

3. Trực bảo vệ cơ quan

Các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng Công an – Quân sự, Trạm Y tế, các Trường học, Ban lãnh đạo các ấp phải sắp xếp bố trí 50% quân số (kể cả lãnh đạo) luân phiên trực gác cơ quan và các ấp chủ động xử lý mọi diễn biến bất thường xảy ra trước, trong và sau ngày nghỉ Tết Dương lịch 2023 và báo cáo kịp thời về Ủy ban nhân dân xã. (Riêng công an – quân sự có lịch trực riêng, đảm bảo quân số trực 24/24 giờ để đảm bảo an toàn tuyệt đối và giải quyết các công việc đột xuất xảy ra trước, trong và sau Tết Dương lịch 2023).

4. Tổ chức làm vệ sinh

Trước ngày nghỉ Tết Dương lịch 2023, các ban, ngành, đoàn thể, Trạm Y tế, các Trường học, Ban Điều hành các ấp thông báo cho cán bộ, công chức, viên chức, học sinh và nhân dân ra quân làm vệ sinh sạch đẹp khu vực cơ quan đơn vị, các ấp, hộ dân, các đường giao thông nông thôn.

Giao cho công chức phụ trách môi trường tăng cường kiểm tra, giám sát công tác dọn dẹp vệ sinh ở các ấp, các hộ dân; giữ gìn và chăm sóc cây xanh, sân vườn trong khuôn viên trụ sở Ủy ban nhân dân.

Để thiết thực chào mừng Tết Dương lịch 2023, Ủy ban nhân dân xã yêu cầu các ban, ngành, đoàn thể, Trạm Y tế, các Trường học, Ban Điều hành các ấp nghiêm túc triển khai thực hiện tốt tinh thần thông báo này và đến ngày 03 tháng 01 năm 2023 có báo cáo tình hình về Ủy ban nhân dân xã để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân huyện


Phi Long