Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Tài liệu Kỳ họp thứ Chín (thường lệ cuối năm 2023) HĐND huyện Bàu Bàng khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026.

07-12-2023

Tài liệu Kỳ họp thứ Chín (thường lệ cuối năm 2023) HĐND huyện Bàu Bàng khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026.

NỘI DUNG

* Chương trình kỳ họp thứ 9 (thường lệ cuối năm 2023) HĐND huyện Bàu Bàng khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026.

 

A. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI HỘI TRƯỜNG:

1. Báo cáo tóm tắt nội dung, kết quả kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 HĐND tỉnh khóa X.

2. Báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

3. Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện.

4. Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri với đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 HĐND tỉnh và HĐND huyện.

5. Báo cáo ước thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023.

6. Báo cáo dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024.

7. Báo cáo thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023 và kế hoạch đầu tư công năm 2024.

8. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng dự án Nâng cấp BTNN đường liên ấp 2,3,4 xã Tân Hưng.

9. Báo cáo kết quả thẩm tra các báo cáo được phân công của Ban Kinh tế - Xã hội của HĐND huyện.

10. Báo cáo kết quả thẩm tra các báo cáo được phân công của Ban Pháp chế của HĐND huyện.

 

B. CÁC TỜ TRÌNH VÀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT:

1. Tờ trình của Thường trực HĐND huyện về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND huyện năm 2024

   * Dự thảo Nghị quyết kèm theo.

2. Tờ trình của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề năm 2023 của Hội đồng nhân dân huyện về tình hình quản lý và sử dụng nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn huyện Bàu Bàng

   * Dự thảo Nghị quyết kèm theo.

3. Tờ trình của UBND huyện về việc thông qua Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2024

   * Dự thảo Nghị quyết kèm theo.

4. Tờ trình của UBND huyện về kế hoạch sử dụng đất năm 2024

   * Dự thảo Nghị quyết kèm theo.

5. Tờ trình của UBND huyện về việc phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024

   * Dự thảo Nghị quyết kèm theo.

6. Tờ trình của UBND huyện về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

   * Dự thảo Nghị quyết kèm theo.

7. Tờ trình của UBND huyện về kế hoạch đầu tư công năm 2024

   * Dự thảo Nghị quyết kèm theo.

8. Tờ trình về việc thống nhất quy mô, chủ trương đầu tư xây dựng dự án Nâng cấp BTNN đường liên ấp 2,3,4 xã Tân Hưng

   * Dự thảo Nghị quyết kèm theo.

9. Tờ trình về việc điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 07/11/2023 của Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng khoá III về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023

   * Dự thảo Nghị quyết kèm theo.

10. Tờ trình về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2024 Phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện Bàu Bàng

   * Dự thảo Nghị quyết kèm theo.

11. Báo cáo kết quả thẩm tra các dự thảo Nghị quyết đã được phân công cho Ban Kinh tế - Xã hội của HĐND huyện.

 

C. CÁC NỘI DUNG GỬI ĐẠI BIỂU NGHIÊN CỨU GỒM:

1. Báo cáo tình hình hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện.

2. Báo cáo tình hình hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban Pháp chế HĐND huyện.

3. Báo cáo của Đoàn giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân huyện về giám sát kết quả thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính huyện Bàu Bàng giai đoạn 2016-2021 và Kế hoạch cải cách hành chính huyện Bàu Bàng giai đoạn 2021-2026.

4. Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện năm 2022 và nhiệm vụ tập trung chỉ đạo, điều hành năm 2024.

5. Báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

6. Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

7. Báo cáo công tác cải cách hành chính năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

8. Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn huyện năm 2023, Phương án đảm bảo an ninh trật tự năm 2024, giai đoạn 2023 - 2025.

9. Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023.

10. Báo cáo điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ ngân sách Nhà nước năm 2023.

11. Báo cáo công tác bảo vệ môi trường huyện Bàu Bàng năm 2023.

12. Báo cáo tình hình hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn huyện Bàu Bàng năm 2023.

13. Báo cáo của UBND huyện về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ Bảy - HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026.

14. Báo cáo kết quả giám sát về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ Bảy - HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026.

15. Thông báo Kết quả Mặt trân tổ quốc tham gia xây dựng chính quyền của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện năm 2023.

16. Báo cáo của Chánh án Tòa án nhân dân huyện về kết quả công tác Tòa án năm 2023.

17. Báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân huyện về công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp năm 2023.

18. Báo cáo của Chi cục Thi hành án dân sự huyện về tình hình hoạt động năm 2023.

19. Báo cáo của Trưởng Đoàn Hội thẩm nhân dân huyện về tình hình công tác của Đoàn Hội thẩm nhân dân năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.


BAN BIÊN TẬP

Tài liệu đính kèm: Dự kiến Chương trình.PDF

Lượt truy cập: 3302

Tag: tài liệu họp hđnd

Đánh giá bài viết: