Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Về hướng dẫn hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam 09/11/2021.

29-10-2021

Thực hiện Công văn số 1421/HĐ- PBGDPL ngày 20 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Bình Dương về việc hướng dẫn hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam 09/11/2021,...

Nhm thc hin quy đnh ti Điu 8 Lut Ph biến giáo dc pháp lut, văn bn s 3582/BTP-PBGDPL ngày 11/10/2021 ca B Tư pháp v vic phi hp t chc hưởng ng, truyn thông v Ngày pháp lut Vit Nam năm 2021; Công văn 2540/UBND-NC ngày 11/6/2021 ca y ban nhân dân tnh v vic hướng dn hưởng ng Ngày pháp lut Vit Nam 9/11/2021 và Kế hoch s 161/KH-UBND ngày 29/9/2021 ca UBND huyn Bàu Bàng t chc “Ngày Pháp lut nước Cng hòa xã hi ch nghĩa Vit Nam 9/11/2021”. Ch tch Hi đng phi hp ph biến giáo dc pháp lut huyn đ ngh thành viên Hi đng phi hp ph biến giáo dc pháp lut huyn, lãnh đo các cơ quan, phòng, ban, ngành, y ban Mt trn T quc Vit Nam, đoàn th huyn và Ch tch y ban nhân dân các xã, th trn (gi tt là đơn v) trin khai thc hin đng b và hiu qu mt s ni dung sau:

1. Tích cc, ch đng t chc, phi hp trin khai các hot đng hướng ng Ngày pháp lut Vit Nam ti cơ quan, đơn v, đa phương mình bng nhiu hình thc đa dng và phù hp vi tình hình thc tế ti cơ quan, đơn v, đa phương; đc bit là các hot đng thông tin, tuyên truyn trên các phương tin thông tin đi chúng v Ngày pháp lut.

2. Khu hiu tuyên truyn

Căn c chc năng, nhim v, quyn hn, lĩnh vc được giao qun lý và tình hình thc tế, các cơ quan, ban, ngành, đoàn th, đa phương ch đng la chn khu hiu tuyên truyn, ph biến v Ngày Pháp lut Vit Nam 09/11. Hi đng huyn đnh hướng mt s khu hiu tuyên truyn như sau:

- Tăng cường truyn thông, chính sách pháp lut đ to đng thun trong xã hi và nâng cao hiu biết, ý thc pháp lut ca nhân dân.

- Sng và làm vic theo Hiến pháp, pháp lut.

- Ch đng tìm hiu, gương mu thc thi pháp lut là trách nhim ca mi cán b, công chc, viên chc, người lao đng.

- Tích cc ci cách hành chính, đng hành cùng người dân, doanh nghip.

- Nâng cao hiu qu công tác tư pháp đ góp phn thc hin mc tiêu kim soát tt dch bnh Covid-19 và phát trin kinh tế xã hi.

- Tích cc hưởng ng Ngày Pháp lut Vit Nam 09/11.

- Cán b, công chc, viên chc, người lao đng thc hin công v chuyên nghip, trách nhim, năng đng và hiu qu.

- Toàn dân chp hành nghiêm chnh pháp lut v phòng, chng dch Covid-19.

- Cán b, công chc, viên chc gương mu chp hành Hiến pháp và pháp lut.

- Bình Dương đy mnh thc thi các chính sách, quy đnh pháp lut đ h tr người dân, doanh nghip nh hưởng do dch Covid-19.

- Đẩy mnh ci cách hành chính, ci cách tư pháp.

- Tìm hiu, chp hành pháp lut là trách nhim ca mi công dân.

3. Các tin, bài và tài liu có liên quan đến vic t chc, thc hin Ngày pháp lut Vit Nam 09/11 được đăng ti trên cng thông tin đin t huyn Bàu Bàng ti đa ch http://baubang.binhduong.gov.vn.

4. Thi gian thc hin

Các hot đng hưởng ng Ngày Pháp lut được t chc thường xuyên, liên tc trong c năm, trong đó tp trung t chc trong tháng cao đim bt đu t ngày 15/10 đến ngày 15/11/2021.

 

Nội dung chi tiết vui lòng xem văn bản đính kèm bên dưới./.


BAN BIÊN TẬP

Tài liệu đính kèm: 437-PHOBGDPL_1.signed.pdf

Lượt truy cập: 7859

Tag: thông báo , phổ biến pháp luật , ngày pháp luật

Đánh giá bài viết: