Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Về thực hiện trạng thái bình thường mới trên địa bàn “vùng xanh” huyện Bàu Bàng theo Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

10-09-2021

Thực hiện trạng thái bình thường mới trên địa bàn “vùng xanh” huyện Bàu Bàng theo Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Căn cứ Công văn hỏa tốc số 4547/UBND-VX ngày 09 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc khôi phục các hoạt động kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới;

Căn cứ tình hình thực tế, diễn biến dịch bệnh trên địa bàn huyện, nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19, khôi phục các hoạt động sản xuất, kinh doanh trong điều kiện “bình thường mới”, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, các doanh nghiệp trú đóng trên địa bàn và toàn thể nhân dân huyện Bàu Bàng thực hiện nghiêm Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện kể từ 00 giờ ngày 11 tháng 9 năm 2021 cho đến khi có thông báo mới, cụ thể với các nội dung sau:

1. Áp dụng các biện pháp hạn chế hội họp, tụ tập đông người:

- Chỉ được phép tổ chức các hoạt động hội họp, sự kiện tập trung không quá 20 người trong một phòng, không quá 10 người đối với các khu vực bên ngoài công sở, trường học, bệnh viện; ngoại trừ các hoạt động hội họp, sự kiện chính trị quan trọng, tiêm phòng vắc xin, xét nghiệm Covid-19 trên địa bàn huyện được thực hiện theo phê duyệt của cấp có thẩm quyền và phải đảm bảo thông điệp 5K trong phòng, chống dịch;

- Các nghi lễ tôn giáo, tín ngưỡng, việc cưới, việc tang không khuyến khích tổ chức, trường hợp phải tổ chức thì thực hiện tập trung không quá 10 người;

- Tiếp tục dừng tất cả các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại các địa điểm công cộng.

Nội dung chi tiết vui lòng xem văn bản đính kèm bên dưới./.

 


BAN BIÊN TẬP

Tài liệu đính kèm: 3163-UBND_1.signed.pdf

Lượt truy cập: 8564

Tag: thông báo , covid-19 , phòng chống dịch

Đánh giá bài viết: