Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Về việc công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Bàu Bàng.

12-03-2019

Công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Bàu Bàng được phê duyệt.

Ngày 28 tháng 12 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã ký ban hành Quyết định số 3853/QĐ-UBND về việc Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Bàu Bàng với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Diện tích phân bổ các loại đất trong năm 2019 (Đính kèm phụ lục 1).

2. Kế hoạch thu hồi đất năm 2019.

a) Diện tích thu hồi đất năm 2019 (Đính kèm phụ lục 2).

b) Danh mục công trình thu hồi đất năm 2019 (Đính kèm phụ lục 2a).

c) Vị trí các khu thu hồi đất được xác định theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Bàu Bàng tỷ lệ 1/25.000 và Báo cáo thuyết minh tổng hợp kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Bàu Bàng.

3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2019.

a) Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất (Đính kèm phụ lục 3).

b) Danh mục công trình chuyển mục đích sử dụng đất năm 2019 (Đính kèm phụ lục 3a).

c) Vị trí các khu đất chuyển mục đích sử dụng đất được xác định theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Bàu Bàng tỷ lệ 1/25.000 và Báo cáo thuyết minh tổng hợp kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Bàu Bàng.


Lượt truy cập: 1102

Tag: kế hoạch sử dụng đất

Đánh giá bài viết: