Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Về việc tiếp công dân và tổ chức đối thoại tại Trụ sở Tiếp Công dân huyện.

31-10-2021

CMSC Về tiếp công dân và tổ chức đối thoại tại Trụ sở Tiếp Công dân huyện.

Trên cơ sở tình hình, diễn biến dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện thông báo như sau:

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện thực hiện việc tiếp công dân và tổ chức đối thoại tại Trụ sở Tiếp công dân huyện kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2021.

2. Do tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, Ủy ban nhân dân huyện đề nghị công dân có nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị và phản ánh xem xét tiếp tục gửi đơn thông qua dịch vụ bưu chính đến đúng cơ quan có thẩm quyền để được giải quyết theo quy định. Trong trường hợp phải đến Trụ sở Tiếp công dân huyện để liên hệ, giải quyết công việc liên quan đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị và phản ánh đề nghị công dân chấp hành nghiêm nguyên tác 5K và thực hiện tố các biện pháp phòng, chống dịch theo đúng khuyến cáo của cơ quan y tế.

3. Giao Ban Tiếp công dân huyện phối hợp với các ngành liên quan tổ chức tốt công tác tiếp công dân theo quy định; đồng thời, triển khai thực hiện tốt phương án phòng, chống dịch trong quá trình tiếp công dân.

4. Đề nghị Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn căn cứ tình hình thực hiện tiễn tại địa phương để tổ chức thực hiện việc tiếp công dân theo Luật Tiếp công dân năm 2013 và đảm bảo công tác phòng, chống dịch theo quy định.


BAN BIÊN TẬP

Tài liệu đính kèm: 413-tb_1.signed.pdf

Lượt truy cập: 7751

Tag: thông báo

Đánh giá bài viết: