Truy cập nội dung luôn

Trang Thông Tin Điện Tử Xã Cây Trường II

People's Committee of Cay Truong II

BÃI BỎ QUY ĐỊNH SỬ DỤNG SỔ HỘ KHẨU KHI THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG TRONG LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC

18-09-2023

Ngày 14/9/2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 09/2023/TT-BTNMT về sửa đổi một số điều của các Thông tư liên quan đến việc nộp, xuất trình Sổ hộ khẩu và giấy tờ liên quan khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực tài nguyên nước.

Việc hành nghề khoan nước dưới đất được quy định tại Thông tư số 04/2014/TT-BTNMT ngày 11/7/2014 và Thông tư số 11/2022/TT-BTNMT ngày 20/10/2022. Theo quy định cũ, đối với trường hợp đề nghị điều chỉnh nội dung giấy phép, hồ sơ phải bao gồm giấy tờ, tài liệu chứng minh việc thay đổi nơi đăng ký thường trú (đối với trường hợp thay đổi địa chỉ trụ sở chính của tổ chức hoặc nơi đăng ký thường trú của cá nhân hộ gia đình hành nghề).

Theo Thông tư số 09/2023/TT-BTNMT ngày 14/9/2023, hồ sơ đề nghị gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất bao gồm 04 loại hồ sơ, tài liệu.

a) Đơn đề nghị gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất.

b) Bảng tổng hợp các công trình khoan nước dưới đất do tổ chức, cá nhân thực hiện trong thời gian sử dụng giấy phép đã được cấp.

c) Đối với trường hợp đề nghị gia hạn giấy phép mà có sự thay đổi người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật thì ngoài những tài liệu quy định tại điểm a và điểm b khoản này, hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép còn bao gồm:

- Bản sao có chứng thực hoặc bản sao chụp có xác nhận của cơ quan cấp văn bằng, chứng chỉ của người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật theo quy định của pháp luật và hợp đồng lao động đối với trường hợp tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép hợp đồng lao động với người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật; trường hợp chỉ có bản sao chụp thì phải kèm bản chính để đối chiếu

- Bản khai kinh nghiệm chuyên môn trong hoạt động khoan nước dưới đất của người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật

d) Đối với trường hợp đề nghị điều chỉnh nội dung giấy phép, ngoài những tài liệu quy định tại điểm a và điểm b khoản này, hồ sơ đề nghị điều chỉnh nội dung giấy phép còn bao gồm các tài liệu chứng minh điều kiện năng lực đáp ứng quy mô hành nghề theo quy định (đối với trường hợp đề nghị điều chỉnh quy mô hành nghề).

Các phương thức tra cứu thông tin khi bỏ sổ hộ khẩu

Khi thực hiện các thủ tục hành chính hoặc giao dịch dân sự, người dân có thể sử dụng 1 trong 7 phương thức thông tin công dân sau thay sổ hộ khẩu, sổ tạm trú.

1. Sử dụng thẻ Căn cước công dân (CCCD) gắn chíp điện tử là giấy tờ pháp lý chứng minh thông tin về cá nhân, nơi thường trú.

2. Sử dụng thiết bị đọc mã QRCode trên thẻ CCCD có gắn chíp.

3. Sử dụng thiết bị đọc chíp trên thẻ CCCD.

4. Tra cứu, khai thác thông tin cá nhân trực tuyến trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

5. Sử dụng ứng dụng VNeID hiển thị các thông tin trên các thiết bị điện tử.

6. Sử dụng giấy xác nhận thông tin về cư trú.

7. Sử dụng Thông báo số định danh cá nhân và thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.