Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang
# Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu
1 431/PTCKH V/v thực hiện công khai ngân sách (quý II năm 2023). 16-08-2023 Trưởng phòng TC-KH
2 430/PTCKH V/v thực hiện công khai ngân sách (quý I năm 2023). 16-08-2023 Trưởng phòng TC-KH
3 05/NQ-HĐND7 Về Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2024. 28-07-2023 Chủ tịch HĐND huyện
4 06/NQ-HĐND7 Về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022. 28-07-2023 Chủ tịch HĐND huyện
5 07/NQ-HĐND7 Về việc điều chỉnh Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2022 của HĐND huyện Bàu Bàng về việc điều chỉnh Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2021 của HĐND huyện Bàu Bàng về Kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021-2025. 28-07-2023 Chủ tịch HĐND huyện
6 08/NQ-HĐND7 Về việc điều chỉnh Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2022 của HĐND huyện Bàu Bàng về Kế hoạch đầu tư công năm 2023. 28-07-2023 Chủ tịch HĐND huyện
7 09/NQ-HĐND7 Về dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2024. 28-07-2023 Chủ tịch HĐND huyện
8 03/2023/QĐ-UBND V/v ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Bàu Bàng./. 10-05-2023 Chủ tịch UBND huyện
9 02/2023/QĐ-UBND V/v ban hành Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Y tế huyện Bàu Bàng./. 08-05-2023 Chủ tịch UBND huyện
10 02/NQ-HĐND6 Về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND huyện Bàu Bàng khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026 (ông Lâm Hồng Vũ) 21-04-2023 Chủ tịch HĐND huyện