Truy cập nội dung luôn

Trang Thông Tin Điện Tử Xã Cây Trường II

People's Committee of Cay Truong II

Quyết định ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở_xã Cây Trường II

31-07-2023

CMSC Quyết định ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở_xã Cây Trường II

Quyết định ban hành quy chế dân chủ ở cơ sở

Tài liệu đính kèm: QĐ Quy chế dân chủ cơ sở_0001.pdf