Truy cập nội dung luôn

Trang Thông Tin Điện Tử Xã Cây Trường II

People's Committee of Cay Truong II

Kế hoạch truyền thông cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa liên thông năm 2024

22-01-2024

CMSC Kế hoạch truyền thông cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa liên thông năm 2024


Tài liệu đính kèm: KH_so_06_0001.signed.pdf