Truy cập nội dung luôn

Trang Thông Tin Điện Tử Xã Tân Hưng

People's Committee of Tan Hung
# Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu
1 02/QĐ-HĐND ngày 21/3/2024 V/v Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Ban Kinh tế - Xã hội của HĐND xã 21-03-2024 Chủ tịch HĐND xã
2 07/NQ-HĐND kỳ họp thứ Tám Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 27-12-2023 Chủ tịch HĐND xã
3 08/NQ-HĐND kỳ họp thứ Tám Nghị quyết về dự toán thu, chi và phân bổ ngân sách năm 2024 27-12-2023 Chủ tịch HĐND xã
4 09/NQ-HĐND kỳ họp thứ Tám Kết quả giám sát " về việc quản ly, xây dựng huyệt mộ nghĩa trang xã" giai đoạn 2020 - 2022 27-12-2023 Chủ tịch HĐND xã
5 10/NQ-HĐND kỳ họp thứ Tám Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân xã năm 2024 27-12-2023 Chủ tịch HĐND xã
6 11/NQ-HĐND kỳ họp thứ Tám Về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề 27-12-2023 Chủ tịch HĐND xã
7 01/NQ-HĐND kỳ họp thứ 6 khóa XII Chương trình giám sát của HĐND năm 2024 30-06-2023 Chủ tịch HĐND xã
8 02/NQ-HĐND kỳ họp thứ 6 khóa XII Quyết toán ngân sách địa phương năm 2022 30-06-2023 Chủ tịch HĐND xã
9 07/NQ-HDND kỳ họp thứ Năm Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2023 của HĐND xã 27-12-2022 Chủ tịch HĐND xã
10 08/NQ-HDND kỳ họp thứ Năm Về Thành lập đoàn giám sát chuyên đề " quản lý, xây dựng huyệt mộ tại nghĩa trang xã Tân Hưng" giai đoạn 2020 -2022 27-12-2022 Chủ tịch HĐND xã