Truy cập nội dung luôn

Trang Thông Tin Điện Tử Xã Cây Trường II

People's Committee of Cay Truong II

Thông báo công khai phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất huyện Bàu Bàng năm 2024

05-03-2024

CMSC Thông báo công khai phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất huyện Bàu Bàng năm 2024


Tài liệu đính kèm: 1. QD phe duyet_395-QD.signed.pdf