Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang
Tài liệu Kỳ họp thứ 5 (thường lệ cuối năm 2022) - HĐND huyện Bàu Bàng khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tài liệu Kỳ họp thứ 5 (thường lệ cuối năm 2022) - HĐND huyện Bàu Bàng khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026.

24/11/2022

Tài liệu Kỳ họp thứ 5 (thường lệ cuối năm 2022) - HĐND huyện Bàu Bàng khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026.
Tài liệu Kỳ họp thứ 4 (thường lệ giữa năm 2022) - HĐND huyện Bàu Bàng khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tài liệu Kỳ họp thứ 4 (thường lệ giữa năm 2022) - HĐND huyện Bàu Bàng khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026.

11/07/2022

Tài liệu Kỳ họp thứ 4 (thường lệ giữa năm 2022) - HĐND huyện Bàu Bàng khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026.
Tài liệu Kỳ họp thứ 3 (thường lệ cuối năm 2021) - HĐND huyện Bàu Bàng khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tài liệu Kỳ họp thứ 3 (thường lệ cuối năm 2021) - HĐND huyện Bàu Bàng khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026.

08/12/2021

Tài liệu Kỳ họp thứ 3 (thường lệ cuối năm 2021) - HĐND huyện Bàu Bàng khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026.
Tài liệu Kỳ họp thứ 2 (thường lệ giữa năm 2021) - HĐND huyện Bàu Bàng khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026

Tài liệu Kỳ họp thứ 2 (thường lệ giữa năm 2021) - HĐND huyện Bàu Bàng khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026

17/09/2021

Tài liệu Kỳ họp thứ 2 (thường lệ giữa năm 2021) - HĐND huyện Bàu Bàng khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026
Tài liệu Kỳ họp thứ 18 (thường lệ cuối năm 2020) - HĐND huyện Bàu Bàng khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021

Tài liệu Kỳ họp thứ 18 (thường lệ cuối năm 2020) - HĐND huyện Bàu Bàng khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021

05/12/2020

Tài liệu Kỳ họp thứ 18 (thường lệ cuối năm 2020) - HĐND huyện Bàu Bàng khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021
Tài liệu Kỳ họp thứ 17 (chuyên đề) - HĐND huyện Bàu Bàng khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021

Tài liệu Kỳ họp thứ 17 (chuyên đề) - HĐND huyện Bàu Bàng khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021

12/11/2020

Tài liệu họp HĐND huyện Bàu Bàng khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021 - Kỳ họp thứ 17 (chuyên đề)
Tài liệu Kỳ họp thứ 16 - HĐND huyện Bàu Bàng khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021

Tài liệu Kỳ họp thứ 16 - HĐND huyện Bàu Bàng khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021

24/07/2020

Tài liệu họp HĐND huyện Bàu Bàng khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021 - Kỳ họp thứ 16.