Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang
# Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu
1 1417/UBND-VX Về việc thường xuyên cung cấp tin, bài đăng trên Trang thông tin điện tử huyện 30-05-2019
2 903/QĐ-UBND V/v điều động và bổ nhiệm chức vụ (ông Trần Xuân Lộc). 10-05-2019 Phó Chủ tịch UBND huyện
3 901/QĐ-UBND V/v chuyển giao chỉ tiêu biên chế hành chính. 09-05-2019 Chủ tịch UBND huyện
4 1192/UBND-VX V/v tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn huyện. 09-05-2019
5 04/NQ-HĐND11 Thống nhất quy mô, chủ trương đầu tư xây dựng dự án Trung tâm hành chính huyện Bàu Bàng 24-04-2019
6 05/NQ-HĐND11 Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Trường Ban Pháp chế HĐND huyện khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021 (ông Lưu Văn Long) 24-04-2019
7 06/NQ-HĐND11 Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021 (ông Trần Xuân Lộc) 24-04-2019
8 07/NQ-HĐND11 Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện Bàu Bàng khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021 (ông Trương Văn Tài) 24-04-2019
9 09/NQ-HĐND11 Về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện Bàu Bàng, khóa II nhiệm kỳ 2016-2021 (ông Nguyễn Hồng Thái) 24-04-2019
10 01/NQ-HĐND11 Thống nhất quy mô, chủ trương đầu tư xây dựng dự án: Trường Trung học cơ sở Lai Uyên 24-04-2019