Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí minh
Thứ bảy, 21/01/2017 | 10:17:14 GMT+7
Văn bản chỉ đạo các cấp về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Tập tin đính kèm:
STT Số ký hiệu Ngày ban hành Nội dung
I. VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CỦA TRUNG ƯƠNG
01 609/HD-BTĐKT 11/5/2012 HƯỚNG DẪN các hình thức biểu dương, khen thưởng và tổ chức gặp mặt các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
02 05-CT/TW 15/5/2016 CHỈ THỊ của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
03 03-KH/TW 25/7/2016 KẾ HOẠCH thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
04 08-HD/BTGTW 19/8/2016 HƯỚNG DẪN Một số nội ung cụ thể thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 25-7-2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
05 27/CT-TTg 18/9/2016 CHỈ THỊ Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
II. VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CỦA TỈNH
01 15-KH/TU 4/10/2016 KẾ HOẠCH thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
02 08-KH/BTGTU 20/10/2016 KẾ HOẠCH tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng việc  thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
III. VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CỦA HUYỆN
01 04-KH/HU 11/4/2014 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện mô hình "Gần dân, sát dân", "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"
02 19-KH/HU 8/4/2016 KẾ HOẠCH Tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
03 50-BC/HU 24/4/2016 BÁO CÁO Tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
04 28-KH/HU 21/7/2016 KẾ HOẠCH Triển khai nhân rộng thực hiện mô hình "Đảng viên gắn bó với hộ gia đình quần chún Nhân dân nơi cư trú" học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
05 137-CV/HU 30/7/2016 CÔNG VĂN V/v nhân rộng các mô hình, việc làm "Thực hành tiết kiệm" học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
06 113-CV/BTGHU 5/9/2016 CÔNG VĂN V/v ban hành mẫu bản đăng ký đảng viên gắn bó với hộ gia đình quần chúng nhân dân nơi cư trú năm 2016
07 34-KH/HU 26/10/206 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
08 05-KH/BTGHU 2/11/2016 KẾ HOẠCH Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng việc  thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
09 42-KH/HU 6/12/2016 KẾ HOẠCH Tổ chức tổng kết việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và sơ kết các mô hình làm theo Bác năm 2016
Tin liên quan