Tin Kinh tế - Đô thị
Thứ tư, 13/06/2018 | 16:29:27 GMT+7
Tăng cường thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các dự án đầu tư
Tập tin đính kèm:

Thực hiện Quyết định số 2566/QĐ-UBND ngày 26 tháng 9 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Danh mục các ngành nghề, vùng, địa điểm có nguy cơ xảy ra ô nhiễm môi trường, sự cố môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương và Công văn số 2069/UBND-KTN ngày 18 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc tăng cường thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các dự án đầu tư
Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo đến các nhà đầu tư, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương như sau:

- Khuyến khích các dự án đầu tư sản xuất công nghiệp vào các khu, cụm công nghiệp có hạ tầng thu gom, xử lý nước thải hoàn chỉnh.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư không tiếp nhận hồ sơ đề nghị quyết định chủ trương đầu tư và hồ sơ đề nghị chấp thuận địa điểm thực hiện dự án đầu tư đối với những dự án nằm trong Danh mục các ngành nghề có nguy cơ ô nhiễm đầu tư vào các khu vực có nguy cơ ô nhiễm, sự cố môi trường và những khu vực chưa có hạ tầng thoát nước trên địa bàn tỉnh.

Tin liên quan