Hoạt động cải cách hành chính
Thứ hai, 06/08/2018 | 10:55:39 GMT+7
Hướng dẫn tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt của cơ quan nhà nước tỉnh Bình Dương
Tập tin đính kèm:

Thủ trưởng các cơ quan, phòng, ban, các đơn vị sự nghiệp, Ủy ban nhân dân các xã, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, các đoàn thể chỉ đạo quyết liệt các cá nhân trong cơ quan, đơn vị mình sử dụng văn bản điện tử theo tinh thần chỉ thị 14/CT-UBND ngày 30 tháng 05 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã ban hành.

Các loại văn bản chỉ gửi, nhận văn bản điện tử:

-  Lịch làm việc của TT.HĐND-UBND huyện và các cơ quan khác;

-  Thư mời họp, tài liệu phục vụ cuộc họp;

-  Đăng ký lịch họp, phòng họp;

-  Thông báo giới thiệu con dấu, chữ ký, trụ sở làm việc; thông báo ý kiến kết luận các cuộc họp;

-  Giấy ủy quyền gửi báo cáo lãnh đạo cấp trên khi vắng mặt ở cơ quan;

-  Các văn bản báo cáo công tác, báo cáo tháng, báo cáo quý, 6 tháng và báo cáo nhanh theo yêu cầu;

-  Văn bản gửi lãnh đạo để báo cáo, để biết;

-  Công văn trao đổi, góp ý cho dự thảo;

-  Các văn bản gửi để phối hợp;

-  Văn bản quy phạm pháp luật gửi đến nhiều đơn vị để biết.

Các văn bản gửi nhận đồng thời cả văn bản giấy và văn bản điện tử:

-  Các hồ sơ, phiếu trình lãnh đạo cấp trên;

-  Các văn bản tài liệu liên quan đến kinh phí;

-  Các văn bản tài liệu liên quan đến nhân sự;

-  Các hồ sơ, tài liệu về cấp phép, thi đua khen thưởng;

-  Các báo cáo năm, báo cáo số liệu thống kê chuyên ngành

-  Các chương trình kế hoạch, đề án, dự án, quyết định Ủy ban nhân dân tỉnh và các cấp có thẩm quyền khác ban hành gửi để thực hiện.

Các văn bản hướng dẫn khác của các cấp (nhấp vào để tải/xem chi tiết):

- Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt của cơ quan nhà nước;

Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 30 tháng 05 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt của cơ quan nhà nước tỉnh Bình Dương;

- Công văn số 891/SNV-VTLT ngày 04 tháng 7 năm 2014 của Sở Nội vụ về hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 30/5/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về quản lý văn bản điện tử;

- Công văn số 654/UBND-VX ngày 04 tháng 7 năm 2014 của Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng về việc triển khai chỉ thị 14/CT-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2014 của UBND tỉnh Bình Dương.

Tin liên quan