Hoạt động cải cách hành chính
Thứ sáu, 17/08/2018 | 14:58:21 GMT+7
Thành lập Đoàn kiểm tra việc thực thi công vụ tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và Ủy ban nhân dân các xã trên địa bàn huyện Bàu Bàng
Nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước, Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng thành lập Đoàn kiểm tra việc thực thi công vụ tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và Ủy ban nhân dân các xã thuộc huyện Bàu Bàng với các nội dung:
Tập tin đính kèm:

A- Thành phần Đoàn kiểm tra 

1. Ông Nguyễn Lý Hồng Vũ - Trưởng phòng Nội vụ: Trưởng đoàn; 
2. Ông Bùi Đức Trung - Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy: Phó Trưởng đoàn;
3. Ông Lê Nguyên Vũ - Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện: Thành viên; 
4. Ông Bành Quốc Trung - Phó Chánh Thanh tra huyện: Thành viên; 
5. Ông Doãn Đức Long - Chuyên viên Phòng Nội vụ: Thành viên, Thư ký. 

B- Nhiệm vụ và quyền hạn: 

* Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ tổ chức kiểm tra việc chấp hành quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng khóa II, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Việc phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng chức danh; Việc chấp hành Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26 tháng 02 năm 2007 của Bộ Nội vụ; Chỉ thị số 24/CT-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương và một số nội dung khác theo Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng.

* Đoàn kiểm tra được quyền yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã khắc phục những hạn chế, thiếu sót và xử lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động vi phạm được phát hiện qua kiểm tra công vụ theo quy định. 

C- Thời gian và hình thức kiểm tra

a) Thời gian kiểm tra: Kể từ ngày ban hành Quyết định. Đoàn kiểm tra công vụ quyết định thời gian kiểm tra, không báo trước.
b) Hình thức kiểm tra: Đoàn kiểm tra công vụ tiến hành kiểm tra tại các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các xã.
c) Sau khi kết thúc mỗi đợt kiểm tra. Trưởng đoàn có trách nhiệm tổng hợp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện để chỉ đạo thực hiện.

D- Đoàn kiểm tra được thực hiện con dấu của cơ quan mình và được quyền trưng dụng chuyên viên khi cần thiết.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã có trách nhiệm phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho Đoàn kiểm tra thực hiện nhiệm vụ; Tiếp thu và xử lý những hạn chế, thiếu sót, những vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra. Báo cáo kết quả xử lý cho Đoàn kiểm tra; Thường xuyên tự kiểm tra, báo cáo về Ủy ban nhân dân huyện (thông qua Phòng Nội vụ) định kỳ mỗi tháng trước ngày 15 hàng tháng.

TẢI Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra

Tin liên quan