Hoạt động cải cách hành chính
Thứ sáu, 17/08/2018 | 16:23:30 GMT+7
Đề án sửa đổi, bổ sung Chỉ số cải cách hành chính và ban hành Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh
Tập tin đính kèm:

Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 2071/QĐ-UBND ngày 27/7/2018 về phê duyệt Đề án Sửa đổi, bổ sung Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Dương nhằm sửa đổi, bổ sung nội dung và phương pháp xác định Chỉ số cải cách hành chính phù hợp với tình hình thực tiễn và các quy định pháp luật hiện hành để theo dõi, đánh giá một cách thực chất, khách quan, công bằng kết quả triển khai cải cách hành chính hàng năm của sở, huyện và xã trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020; đồng thời khắc phục những tồn tại, hạn chế của Chỉ số cải cách hành chính tỉnh đã triển khai thực hiện thời gian vừa qua. Về phần nội dung sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện chỉ số cải cách hành chính như sau:

1. Về cấu trúc của Chỉ số cải cách hành chính

Chỉ số cải cách hành chính cấp sở, cấp huyện, cấp xã sẽ được điều chỉnh cấu trúc theo 03 nhóm tiêu chí, gồm có:

- Nhóm I: Nhóm tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện cải cách hành chính của sở, huyện, xã. Nhóm này sẽ đánh giá kết quả thực hiện cải cách hành chính hàng năm của cấp sở, cấp huyện và cấp xã thông qua báo cáo tự đánh giá của các cơ quan, địa phương.

+ Đối với Chỉ số cấp sở, Nhóm I được chia thành 8 lĩnh vực theo dõi, đánh giá với 40 tiêu chí, 97 tiêu chí thành phần (trong đó bao gồm 7 tiêu chí, 26 tiêu chí thành phần thực hiện điều tra xã hội học).

+ Đối với Chỉ số cấp huyện, Nhóm I được chia thành 8 lĩnh vực theo dõi đánh giá với 42 tiêu chí, 113 tiêu chí thành phần (trong đó bao gồm 7 tiêu chí, 24 tiêu chí thành phần thực hiện điều tra xã hội học).

+ Đối với Chỉ số cấp xã, Nhóm I được chia thành 8 lĩnh vực theo dõi đánh giá với 38 tiêu chí, 72 tiêu chí thành phần (trong đó bao gồm 6 tiêu chí, 13 tiêu chí thành phần thực hiện điều tra xã hội học).

- Nhóm II: Nhóm tiêu chí đánh giá tác động của cải cách hành chính được đánh giá thông qua kết quả đo lường sự hài lòng (riêng Chỉ số cấp huyện và cấp xã có 1 tiêu chí, 2 tiêu chí thành phần đánh giá tác động qua tổng hợp từ báo cáo).

- Nhóm III: Nhóm tiêu chí điểm thưởng và điểm trừ. Cụ thể đối với cấp sở có 5 tiêu chí cộng điểm và 3 tiêu chí trừ điểm, đối với cấp huyện có 5 tiêu chí cộng điểm và 4 tiêu chí trừ điểm và cấp xã có 4 tiêu chí điểm cộng và 3 tiêu chí điểm trừ.

- Tổng điểm đánh giá là 100 điểm (tổng điểm của Nhóm I và Nhóm II), không tính cơ cấu điểm thưởng và điểm trừ trong tổng 100 điểm đánh giá.

2. Nội dung sửa đổi, bổ sung các tiêu chí, tiêu chí thành phần

Một số nội dung mới bổ sung trong Chỉ số cải cách hành chính của cấp sở, cấp huyện, cấp xã, cụ thể:

- Việc tự đánh giá, chấm điểm, nộp báo cáo kèm tài liệu kiểm chứng Chỉ số cải cách hành chính theo đúng quy định.

- Kết quả thực hiện các kế hoạch đề ra được đánh giá cụ thể số điểm đạt được tương ứng với tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ.

- Xây dựng và thực hiện chính quyền thân thiện.

- Xây dựng và thực hiện theo dõi thi hành pháp luật.

- Xây dựng và thực hiện đề án tinh giản biên chế.

- Số lượng, cơ cấu các phòng ban chuyên môn.

- Thực hiện thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức.

- Thực hiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại vị trí cấp phòng và tương đương.

- Thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính và tự chủ, tự chịu trách nhiệm tại các đơn vị sự nghiệp công lập.

- Triển khai các phần mềm tin học hóa và kết nối liên thông trong hoạt động; dịch vụ công mức độ 3, 4; dịch vụ bưu chính tiếp nhận và trả kết quả.

- Sử dụng, cập nhật việc giải quyết thủ tục hành chính trên phần mềm một cửa điện tử.

- Thực hiện văn bản trả lời, thư xin lỗi khi giải quyết thủ tục hành chính trễ hẹn.

Tin liên quan