Thông tin Chỉ đạo - Tuyên truyền
Thứ hai, 20/08/2018 | 13:28:32 GMT+7
Tăng cường quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ
Tập tin đính kèm:

Nhằm tăng cường quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ; Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng đã ban hành Công văn số 1498/UBND-NC ngày 07/6/2018 có một số nội dung chỉ đạo sau:

1. Thủ trưởng các cơ quan, phòng, ban huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã có trách nhiệm tăng cường, phổ biến và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 24/CT-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn huyện và ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 2218/UBND-NC ngày 24 tháng 5 năm 2018.

2. Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài Truyền thanh và các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tăng cường xây dựng chuyên trang, chuyên mục để đăng tải, đưa tin phản ánh kịp thời tình hình kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính các cấp và Chỉ thị số 24/CT-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ; góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến tích cực trong việc nâng cao chất lượng phục vụ và uy tín của chính quyền các cấp đối với nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp; bảo đảm sự nghiêm minh trong thực thi pháp luật.

3. Phòng Nội vụ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện kỷ luật, kỷ cương tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. Nghiên cứu xây dựng kế hoạch và thành lập Đoàn kiểm tra thường xuyên, đột xuất việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương tại các cơ quan, đơn vị; chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân huyện giải pháp xử lý cụ thể, phù hợp đối với các cơ quan, đơn vị và các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính. Đồng thời, định kỳ tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân huyện tình hình, kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 24/CT-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ theo quy định./.

Tin liên quan